Pytanie:
Pytanie dotyczy katalogu metod odzysku R. Zgodnie z obecną regulacją nie ma już metody R14 i można ją zastąpić metodami R3, R5, R12, R13. We wrześniu 2014 r. przedsiębiorca otrzymał nowe decyzje na przetwarzanie odpadów, w których proces R14 zastąpiony został procesem R12.

Czy jest możliwość zmiany dla kodu opakowaniowego 15 01 03 z procesu R12 na R3?

Procedura postępowania z odpadem praktycznie się nie zmienia, są to uszkodzone palety drewniane, które są w firmie naprawiane i ponownie wykorzystywane jako pełnowartościowe palety, a więc już nie jako odpad. Chodzi o to, że kontrahent przedsiębiorcy, od którego odbiera odpady, rozlicza się z opłaty produktowej i tak jak metoda R14 była uznawana za odzysk i recycling, tak R12 już nie.

Jak wygląda procedura zmiany dla jednego kodu? Czy przedsiębiorca musi składać nowy wniosek, tak jak w przypadku nowej decyzji, czy wystarczy pismo uwzględniające tylko zmianę w stosunku do już wydanych zezwoleń?Odpowiedź:
Proces odzysku klasyfikuje się zgodnie z prowadzoną technologią (metodą) przetwarzania. Najbardziej odpowiadającym procesem dla dotychczasowego procesu odzysku R14 polegającego na naprawie zużytych palet drewnianych wydaje się proces R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), a nie R12. W tej sytuacji przedsiębiorca powinien wystąpić o zmianę posiadanego zezwolenia w zakresie prowadzonego procesu przetwarzania (a nie o wydanie nowej decyzji, gdyż wtedy w obrocie prawnym pozostawałyby dwie decyzje dotyczące tego samego podmiotu i przedmiotu, czyli przetwarzania odpadów, co skutkowałoby koniecznością stwierdzenia nieważności drugiej decyzji). Odpowiednim trybem będzie tryb z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). We wniosku przedsiębiorca powinien odnieść się wyłącznie do wnioskowanej zmiany.