Pytanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, w 2012 r., podjąć uchwałę obniżająca kapitał zakładowy poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego z udziałów. Spółka powstała w 2010 r., kapitał zakładowy w kwocie 270.000 zł powstał w wyniku wpłat dokonanych przez 44 udziałowców. Minimalna wartość jednego udziału została ustalona na 500 zł. Istnieje zatem 540 udziałów po 500 zł każdy. Spółka zamierza obniżyć kapitał zakładowy do kwoty 27.000 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej jednego udziału do 50 złotych. Kwotę zwolnioną z kapitału zakładowego spółka zamierza zwrócić udziałowcom.
Czy kwota zwolniona z kapitału zakładowego spółki obniżająca kapitał zakładowy, która zostaje zwrócona udziałowcom stanowi dla nich przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy spółka w związku z tym jako płatnik tego podatku jest zobligowana wypłacić udziałowcom kwoty pomniejszone o ww. podatek?
Spotkaliśmy się z odmiennymi interpretacjami Izb Skarbowych w podobnych sytuacjach.