W Sądzie Okręgowym w Warszawie od 1 kwietnia 2021 r. działa tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny tego sądu. Według sądowych statystyk, liczba spraw, jakie miesięcznie wpływają od kwietnia, jest mniej więcej stała: 

  • w kwietniu wpłynęło 1865 spraw,
  • w maju - 1725 spraw,
  • w czerwcu - 1604 sprawy,
  • w lipcu - 2139 spraw,
  • w sierpniu - 2031 spraw,
  • we wrześniu - 1677 spraw,
  • w październiku - 1835 spraw.


- Obecnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się 30 338 spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych - poinformowała rzeczniczka prasowa ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska.

Zobacz w LEX: Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej - nagranie ze szkolenia >

Dane z SO w Warszawie, jak na razie nie odzwierciedlają informacji przekazywanych przez banki, że rozpoczęły one akcję składania przeciw klientom pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Według danych przekazanych przez Sylwię Urbańską dotychczas do Wydziału XXVIII wpłynęło pięć spraw z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W zdecydowanej większości zatem sprawy rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczą roszczeń kredytobiorców przeciwko bankom.

Czytaj też: UOKiK: Banki nie mogą żądać od frankowiczów wynagrodzenia za udostępnienie kapitału >

Wydział XXVIII jest wydziałem większym niż pozostałe wydziały pierwszoinstancyjne i obecnie orzeka w nim 19 sędziów (w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego), przy czym w Wydziale nie zostały jeszcze obsadzone wszystkie etaty sędziowskie, aktualnie nowi sędziowie są kierowani do Wydziału po uzyskaniu nominacji na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, nie dysponuje on danymi dotyczącymi przeciętnego czasu trwania postępowania tzw. spraw „frankowych”, gdyż w sprawozdaniach nie ma odrębnej kategorii dla tego typu spraw.

Zobacz w LEX: Rogoziński Dawid, Jak rozliczyć poniesione koszty ubezpieczenia w związku z nieważnością umowy kredytu? - szkolenie online >

 


 

Czy sąd zawiesza sprawy frankowe i czeka na uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego?

Biuro prasowe sądu odpowiedziało też na pytanie o praktykę zawieszania spraw frankowych w związku z oczekiwaniem na uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie, która miała w kompleksowy sposób rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. (SN jak na razie nie podjął uchwały w tej sprawie, we wrześniu skierował natomiast do TSUE pytanie niezwiązane bezpośrednio z tematem kredytów frankowych.)

Czytaj w LEX: Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (teoria salda i teoria dwóch kondykcji) >

- Na podstawie dotychczasowej praktyki, jeszcze przed skierowaniem przez Sąd Najwyższy pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 2 września 2021 r. w sprawie III CZP 11/21, można powiedzieć, że w zdecydowanej większości w Sądzie Okręgowym w Warszawie postępowania nie były zawieszane - poinformowała Urbańska.

Czytaj w LEX: Przedawnienie roszczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego >

 

Jak wygląda sytuacja w warszawskim sądzie apelacyjnym?

Według informacji SA w Warszawie, od 2018 roku do tego sądu wpłynęło łącznie 1427 spraw „frankowych” z czego 949 wpłynęły w bieżącym roku. Załatwionych zostało łącznie 200 spraw, z czego 109 spraw zostało załatwionych w bieżącym roku (w tym 66 spraw, które wpłynęły w roku 2021). Orzeczenia Sądu Apelacyjnego są prawomocne z chwilą ich wydania. Spraw, w których uchylono orzeczenie sądu I instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi było łącznie 7. Skargi kasacyjne zostały złożone w 56 sprawach.

Zobacz w LEX: Pozasądowe ugody w sprawach kredytów walutowych - wytyczne do redakcji skutecznych ugód w kontekście orzecznictwa TS UE >

Jak podał SA w Warszawie, w sądzie tym "obecnie odwieszane są sprawy, które zostały zawieszone w oczekiwaniu na uchwałę SN".

W styczniu I Prezes SN Małgorzata Manowska skierowała do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej SN sześć pytań, które miały w kompleksowy sposób rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Pierwotnie planowano podjęcie uchwały w marcu 2021 r., jednak jak na razie SN nie podjął uchwały w tej sprawie.

Czytaj też: Ugody frankowiczów z bankiem możliwe, ale nie zawsze korzystne >

 

AM/PAP