Wystąpienie Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców do ministrów: finansów i sprawiedliwości, by rozważyli odstąpienie od karania przedsiębiorców, którzy spóźniają się ze składaniem e-sprawozdań finansowych, nie przyniosło oczekiwanych efektów.  W odpowiedzi na nie Piotr Nowak, wiceminister finansów napisał, że przepisy karne zawarte w szczególności  art. 77 pkt. 2 ustawy o rachunkowości mają charakter ustawowy, a zatem nie jest możliwe zawieszenie ich stosowania decyzją ministra finansów.

Sprawdź w LEX: Jak złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej >>

I zaznaczył, że wobec powyższego, w przypadku ewentualnego wszczęcia postępowania karnego, kwalifikacja niezachowania wymaganej elektronicznej postaci sprawozdania, czy też baku wymaganych podpisów niektórych członków zarządu wymaga każdorazowej, indywidualnej analizy, w tym zbadania wszelkich okoliczności popełnienia czynu, w tym uwzględnienia tych łagodzących, ale też umyślności działania czy jego zaniechania. To zaś oznacza, że osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania po terminie, czyli po 31 marca, nie mogą spać spokojnie. Zdaniem Adama Abramowicza, elektroniczny sposób podpisywania sprawozdań jest absolutną nowością, wymaga przybliżenia stosowania nowych narzędzi teleinformatycznych i dlatego wnioskował on o wyrozumiałość. To może być jednak okoliczność łagodząca, ale nie ma pewności, że pozwoli uniknąć kary.

Czytaj więcej jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej >>

 


 

Nowość dla wielu spółek

Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie sprawozdania finansowego miały czas do końca marca 2019 r. Ustawa o rachunkowości w art. 4a ust. 1 zobowiązuje kierowników jednostek, członków rady nadzorczej lub inny organ nadzorujący do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie. Zgodnie zaś z jej art. 52 ust. 1, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom. Do tego dnia, czyli co do zasady do 31 marca: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie zarządu powinni  podpisać wszyscy członkowie zarządu, i to podpisem elektronicznym albo bezpłatnym profilem zaufanym. W poprzednim stanie prawnym często dokumenty te były jednak podpisywane znacznie później. Teraz to niemożliwe. W obu e-podpisach jest znacznik daty, który wprost pokazuje, kiedy dokumenty zostały opatrzone e podpisem. To zaś oznacza, że spółki nie mogą już czekać ze sporządzeniem sprawozdań finansowych do ostatniej chwili, czyli zwykle - do początku lipca.

Podpisanie po terminie mniej niebezpieczne, niż fałszowanie

Co prawda w płatnym podpisie kwalifikowanym istnieje możliwość przestawienia daty, np. jej cofnięcia, ale nie jest to bezpieczne. Zdaniem Łukasza Drożdżowskiego, radcy prawnego, takie zachowanie może skutkować narażeniem się na odpowiedzialność karną określoną w art. 270 par. 1 kodeksu karnego. Zgodnie z nim, kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Złożenie podpisu z datą późniejszą niż 31 marca też wiąże się z odpowiedzialnością karną, o której pisze wiceminister Piotr Nowak, tyle, że zdaniem Łukasza Drożdżowskiego nie jest ona taka oczywista, gdy w grę wchodzi sam brak podpisów. - Generalnie przestępstwem jest niesporządzenie sprawozdania w ogóle albo z dużym opóźnieniem. Jeśli zatem sprawozdanie zostało sporządzone do końca marca, ale później podpisane, z powodów, np. trudności technicznych, to może być okoliczność łagodząca – uważa Drożdżowski.

  

Do KRS najpóźniej do 15 lipca

Przepisy dotyczące terminu składania sprawozdania finansowego do KRS nie uległy zmianie - należy to zrobić w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Spółki, które zatwierdziły dokumenty na zgromadzeniu wspólników 30 czerwca, mają więc czas do 15 lipca. Inna jest jednak ich forma. Dokumenty finansowe sporządzone od 1 października 2018 r. są przyjmowane do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego (RDF KRS) tylko w formie elektronicznej, opisanej powyżej. Nie można złożyć już skanów podpisanych dokumentów, tak jak to było w okresie przejściowym, od kwietnia do końca września 2018 roku. Zgodnie z art.19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdanie finansowe składa się elektronicznie przez portal ekrs.ms.gov.pl. Warto pamiętać, że w tym roku już KRS przekaże je szefowi KAS. Dlatego podatnicy CIT wpisani do KRS nie muszą ich składać do urzędu skarbowego do 10 lipca. Łukasz Drożdżowski zwraca uwagę, że kary grzywny lub pozbawienia wolności grożą również za niezłożenie sprawozdania. Przesądza o tym art. 79 ustawy o rachunkowości. Grzywna może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. To oznacza, że w 2019 r. za takie przestępstwo może to być od 750 zł do 21 600 000 zł. W skrajnych przypadkach sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat dwóch.

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX:

Do kiedy trzeba wysłać sprawozdanie finansowe spółki z o.o., komandytowej i osób fizycznych prowadzących księgi handlowe za 2018 r.? >

Jakie obowiązki w sprawozdaniu finansowym ma spółka z o.o., która nabyła większościowy pakiet udziałów swojego konkurenta? >

W jaki sposób stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej powinno sporządzić sprawozdanie finansowe? >

Jak należy postąpić, jeśli w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r. stwierdzono za niską rezerwę na podatek odroczony? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >>