Z danych pozyskanych przez URE wynika więc, że średnia cena energii elektrycznej w II kwartale była o 80 zł niższa niż w pierwszym. Dane pochodzą z rozliczeń wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych. Średnia cena energii w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. wyniosła 784,02 zł/MWh i była o 9,26 proc. niższa od ceny z pierwszego kwartału 2023 r. (864,02 zł/MWh). Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców, które objęły dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie 14,44 TWh.

Czytaj w LEX: Planowanie gminy w zakresie energetyki >

Publikowanie danych o średniej kwartalnej cenie energetycznej jest efektem nowelizacji prawa energetycznego, która weszła w poprzednim roku. Nowe przepisy stanowią, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przekazuje Prezesowi URE informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których sprzedaje, kupuje lub rozlicza energię elektryczną, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. W informacji wskazuje się strony umowy lub porozumienia, ilość i cenę energii elektrycznej oraz okres, na jaki umowa lub porozumienie zostało zawarte. Na tej podstawie prezes URE publikuje następnie średnie ceny energii.

 

URE przypomina też, że w obliczeniach uwzględnia dane z realizacji umów lub porozumień dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których wytwórcy energii sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną. Przedstawiona cena jest ceną netto (bez VAT), uwzględniającą dodatkowe przychody lub koszty wynikające z rozliczeń w ramach umowy. 

Czytaj w LEX: Szkolenia pracowników w branży energetycznej >