Większość przepisów nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim ma obowiązywać od 21 grudnia 2019 roku. Za jej sprawą armator statków pasażerskich odbywających regularne rejsy na trasach dłuższych niż 20 mil morskich od portu wyjścia jest zobowiązany znać nie tylko imię, nazwisko, płeć, obywatelstwo pasażerów, ale także ich dokładną datę urodzenia. Ponadto na wniosek pasażera musi odnotować informacje o szczególnych wymaganiach w zakresie opieki lub pomocy w nagłych wypadkach oraz numer kontaktowy w nagłych wypadkach. Przed wyruszeniem w rejs informacja o liczbie osób znajdujących się na statku jest przekazywana kapitanowi oraz do pojedynczego punktu kontaktowego - a nie jak dotychczas do wyznaczonej przez armatora osoby odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji.

 

Ponadto nowela wprowadza jednolite i zharmonizowane stosowanie zasad w zakresie przeprowadzania przeglądów i inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro, przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących więcej niż 12 pasażerów. Inspekcja będzie mogła je skontrolować w trakcie rejsu z Polski do portu w kraju trzecim. W przypadku stwierdzenia, że stan statku lub sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, poważne zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska morskiego, albo warunki pracy lub życia marynarzy nie spełniają wymagań określonych w Konwencji o pracy na morzu, organ inspekcyjny wydaje decyzję o zatrzymaniu statku, lub wstrzymaniu rejsu i wydaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję o zwolnieniu statku z zatrzymania oraz decyzję o cofnięciu wstrzymania operacji wydaje organ inspekcyjny po wniesieniu opłaty za ponowną inspekcję i po jej przeprowadzeniu. Ponadto zgodnie z nowelą statki typu ro-ro i szybkie mogą uprawiać międzynarodową żeglugę na linii regularnej do portów lub z portów Rzeczypospolitej Polskiej nw zależności od spełnianych przez nie szczególnych wymagań stateczności a obszarach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.