Wersja projektu przyjęta przez rząd została upubliczniona w czwartek. Projekt rząd przyjął 7 stycznia 2020 roku.

Nowelizacja zakłada wiele zmian dotyczących kształcenia podyplomowego, tworzy kompleksową regulację prawną najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego, ale także umożliwia cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Realizacja wyroku TK w sprawie klauzuli sumienia

W art. 30 i art. 39 zmienianej ustawy następuje weryfikacja treści tych przepisów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 mówiącym o ich niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

TK orzekł, że ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjny jest np. wymóg, by lekarz, który nie chce wykonać aborcji wskazał pacjentce szpital przeprowadzający takie zabiegi.

Nowelizacja przepisu art. 30 zmienianej ustawy polega na wykreśleniu kwestionowanego przez TK jako bliżej niedookreślonego sformułowana „oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”.

Zmieniony zostanie także przepis art. 39 zmienianej ustawy polega na wykreśleniu wyrazów „z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”. Jednocześnie dodano przepis zobowiązujący podmiot leczniczy, do wskazania lekarza lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który zapewni realną możliwość wykonania świadczenia.

 


Jeden centralny system

Nowela zawiera także wiele innych ważnych, a wręcz rewolucyjnych zmian. Zakłada zmianę przepisów dotyczących zmiany procedury dostępu lekarzy do wolnych miejsc specjalizacyjnych. Ma powstać jeden, centralny systemu kwalifikacji i rozdziału miejsc rezydenckich finansowanych przez ministra zdrowia oraz pozostałych wolnych miejsc pozarezydenckich.

Dodatek finansowy dla kierownika specjalizacji

Nowością jest wprowadzenie przepisów przyznających kierownikom specjalizacji dodatku.

Zmieniana ustawa wprowadza się nowe przepisy sankcjonujące przyznanie z budżetu państwa dodatku finansowego dla kierownika specjalizacji za pełnioną przez niego funkcję. Kierownik specjalizacji otrzymywać będzie dodatek do wynagrodzenia w wysokości 500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem albo 1000 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem.

Środki finansowe będą wypłacane z części pozostającej w dyspozycji wojewody. MON oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych będą również mogli finansować koszty związane z realizacją zadań kierownika specjalizacji. 

Zobowiązuje się także kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne do monitorowania realizacji przez lekarza w tym podmiocie szkolenia specjalizacyjnego zgodnego z zakresem programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.

Łatwiej będzie zatrudnić obcokrajowca

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia od dłuższego czasu są przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym, ale też pod kontrolą samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską (UE), po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.

Uproszczeniem jest wprowadzenie do porządku prawnego Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW) dla lekarzy legitymujących się dyplomem ukończenia kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w krajach spoza UE, dzięki którym możliwa będzie ocena kwalifikacji zawodowych tych lekarzy w odniesieniu do poziomu minimalnych wymogów kształcenia określonych w przepisach UE.

Egzamin ten nie będzie zastępował postępowania nostryfikacyjnego prowadzonego na uczelni, będzie zatem uznaniem kwalifikacji do celów zawodowych (spełniając warunki wskazane w przepisach UE), a nie uznaniem wykształcenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – do celów akademickich i naukowych.

Uznanie kwalifikacji lekarza albo lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędącym państwem członkowskim UE dokonywać będzie na wniosek wnioskodawcy dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), w drodze LEW albo LDEW. Po spełnieniu określonych w ustawie wymogów oraz po złożeniu stosownych dokumentów, do LEW będzie mogła przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim UE dyplom lekarza, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów. Do LDEW będzie mogła przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim UE dyplom lekarza dentysty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza dentysty, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów. Uzyskanie wyniku pozytywnego LEW albo LDEW potwierdza wnioskodawcy uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych wskutek ukończenia kształcenia spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE.

Osoba, która uzyskała wynik pozytywny LEW albo LDEW po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu może przy jego wykonywaniu używać nazwy zawodu „lekarz”, „lekarz dentysta”.

„ Proponowane rozwiązanie zapewni osobom, które wybiorą tę ścieżkę wykonywania zawodu możliwość posługiwania się na pieczątce lekarskiej po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu nazwą uzyskanego zawodu, co jest niezbędne dla realizacji uprawnień lekarza i lekarza dentysty” – podkreśla resort i dodaje, że posługiwanie się tymi nazwami zawodów przysługiwać będzie wyłącznie przy wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu po zdaniu LEW albo LDEW nie będzie mógł korzystać z innych możliwości jakie uzyskuje lekarz posiadający nostryfikację dyplomu, takich jak możliwość podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, zatrudnienia w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, ubiegania się o nadanie stopnia doktora. Egzaminy odbywać się będą dwa razy do roku, równocześnie, zgodnie z regulaminem porządkowym egzaminu przygotowanym przez CEM na zasadach podobnych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). LEW oraz LDEW polegać będą na rozwiązywaniu odpowiedniego testu składającego się z 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

 „ Proponowane wyżej rozwiązania są wprowadzane po raz pierwszy do polskiego systemu opieki zdrowotnej, zatem skala oddziaływania nowo przewidzianych regulacji, tj. oszacowania liczby osób spoza obszaru UE, która mogłaby skorzystać z wprowadzanych ułatwień, trudna jest do oceny w sytuacji” – czytamy w uzasadnieniu.

Uproszczeniem jest wprowadzenie także przepisu umożliwiającego odbywanie przez wszystkich lekarzy cudzoziemców szkolenia specjalizacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Ponadto, projektowane przepisy sankcjonują, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, uznanie dorobku zawodowego również lekarzom dentystom umożliwiając im tym samym skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego bez postępowania kwalifikacyjnego.

Nowy egzamin państwowy 

Do porządku prawnego wprowadza się nowy egzaminy państwowy, który ma za zadanie sprawdzenie na danym etapie efektów szkolenia odbytego przez lekarzy ustawicznego doskonalenia zawodowego, tj. Państwowy Egzamin Modułowy (PEM).

Do Państwowego Egzaminu Modułowego lekarz będzie mógł, ale nie będzie musiał, po potwierdzeniu zaliczenia modułu podstawowego albo po zakończeniu drugiego roku modułu jednolitego.

Kierownik specjalizacji potwierdzać będzie w SMK uprawnienia lekarza do przystąpienia do PEM. Zasady składania wniosku przez lekarza chcącego przystąpić do PEM będą podobne jak zasady składania wniosku do PES.

Lekarzowi przysługiwać będzie urlop szkoleniowy w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym na przystąpienie do PEM. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowywać będzie prawo do wynagrodzenia.

Dyrektor CEM podawać będzie adres strony internetowej, na której znajdą się dostępne terminy PEM, których może być więcej niż 2 w ciągu roku. Lekarz zgłaszający się do PEM może dokonać wyboru jednego z tych terminów, który nie będzie podlegać zmianie. PEM prowadzony będzie w formie testu komputerowego, składającego się ze 100 pytań zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa.

Otwarta baza pytań

Pytania testowe oraz test opracowywać będzie i ustalać CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym właściwym dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawicielem odrębnie dla każdej dziedziny medycyny. Testy na każdy nowy termin egzaminu PEM składają się z co najmniej 70% pytań wybranych z bazy pytań PEM. Nowe pytania i testy będą opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu, przeprowadzaniu PEM lub sprawującym nadzór nad ich przeprowadzeniem.

Dyrektor CEM utworzy bazę pytań PEM oraz określi minimalną liczbę pytań zawartą w tej bazie oraz będzie ją udostępniać na stronie internetowej CEM. Pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu na egzaminie publikowane będą w terminie 7 dni, od dnia przeprowadzenia egzaminu, na stronie internetowej CEM oraz gromadzone w bazie pytań PEM. Na stronie internetowej CEM, oraz za pomocą SMK, będzie publikowany na 4 miesiące przed egzaminem wykaz źródeł bibliograficznych w języku polskim ze wskazaniem określonych rozdziałów oraz wskazaniem wytycznych właściwych towarzystw naukowych, z których przygotowuje się pytania do testu. Zasady przebiegu egzaminu będą podobne do PES.

Szpital szybciej zatrudni lekarza spoza UE

Projekt ustawy dodaje nowe przepisy, które mają na celu umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą zatrudnianie na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nabyli kwalifikacje poza UE posiadających tytuł specjalisty uzyskany poza granicą Polski.

„ Do pięcioletniego okresu zatrudnienia wlicza się czas trwania szkolenia praktycznego, który trwa nie dłużej niż 12 miesięcy” – czytamy w uzasadnieniu. „Lekarz albo lekarz dentysta posiadający tytuł specjalisty uzyskany za granicą, posiadający znajomość języka polskiego oraz spełniający inne ustawowe wymogi, a także który otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tym podmiocie”.

ORL będzie w drodze uchwały mogła lub nie wydać takie prawo wykonywania zawodu oraz będzie określała jednocześnie zakres czynności zawodowych tego lekarza. Zakres ten obejmował będzie zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych, a także inne czynności związane z wykonywaniem zawodu, np.: udzielanie informacji, prowadzenie audytów, a także innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów i regulaminów. Odwołanie od wydanej przez ORL uchwały będzie rozpatrywane będzie przez Naczelną Radę Lekarską.

„ Jednakże przed podjęciem faktycznego zatrudnienia lekarz albo lekarz dentysta specjalista będzie obowiązany do odbycia przeszkolenia praktycznego trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy, którego program i liczbę godzin szkolenia określi w drodze uchwały właściwa ORL” – podaje resort.

Szkolenie praktyczne będzie odbywane na podstawie umowy, na warunkach w niej określonych. Celem przeszkolenia praktycznego pod nadzorem opiekuna będzie przygotowanie lekarza albo lekarza dentysty do pracy w polskiej służbie zdrowia. W opinii resortu powyższe obwarowania dadzą możliwość zatrudniania z jednoczesną merytoryczną kontrolą samorządu zawodowego, w trybie skróconym, lekarzy, którzy nabyli kwalifikacje poza UE w tych podmiotach, w których istnieje zagrożenie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych z powodu braku na rynku pracy lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny.

W okresie zatrudnienia lekarz ten będzie mógł przystąpić do nostryfikacji dyplomu lub LEW albo LDEW, odbyć staż podyplomowy oraz zaliczyć LEK albo LDEK, co pozwoli na zmianę jego kwalifikacji zatrudnienia.

Staż po nowemu

Wprowadza się nowe brzmienie dotychczasowego art. 15 zmienianej ustawy dotyczącego stażu podyplomowego przez dodanie przepisów ust.15a-15m, które tworzą kompleksową regulację najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego w akcie prawnym rangi ustawowej, na wzór regulacji dot. szkolenia specjalizacyjnego.

W projektowanej nowelizacji znajdują się przepisy ogólne określające cel i zakres merytoryczny, a także czas trwania oraz zasady dotyczące terminów rozpoczęcia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. W większości są to przepisy przeniesione z obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Istotne znaczenie dla systemu kształcenia lekarzy ma całościowe przeniesienie, z poziomu programu szkolenia specjalizacyjnego określonego w art. 16f ust. 3 zmienianej ustawy, kursów w zakresie: ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa medycznego do programu stażu podyplomowego (art. 15 ust. 5 zmienianej ustawy).

„ Powyższe rozwiązanie umożliwi w trakcie szkolenia specjalizacyjnego wydłużenie czasu trwania staży i kursów specjalizacyjnych stanowiących podstawę szkolenia zawodowego w danej dziedzinie medycyny” – podkreśla resort.

Ponadto, do stażu podyplomowego dodaje się szkolenia z zakresu: profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu oraz diagnostyki i leczenia HCV, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jednocześnie wskazano podmioty odpowiedzialne za prowadzenie szkolenia i kursów.

Spersonalizowana ścieżka kształcenia

Nowością jest wprowadzenie do stażu podyplomowego spersonalizowanej ścieżki kształcenia. W ocenie Ministerstwa Zdrowia ścieżka ta da młodemu lekarzowi możliwość wyboru odbycia, oprócz części obowiązkowej stażu, również szkolenia w nie więcej niż trzech innych wybranych przez niego dziedzinach medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

„ Celem wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej” – wyjaśnia resort.

Nowym przepisem, postulowanym przez samorząd lekarski, jest również przepis dotyczący automatycznego przedłużania czasu trwania stażu z mocy prawa w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podyplomowego i związanej z tym procedury.

Obcokrajowcy na stażu na tych samych zasadach

Wprowadzono zasadę, że wszyscy obcokrajowcy o określonym statusie prawnym pobytu w naszym państwie (posiadający wizę albo zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), niezależnie od faktu, czy pochodzą z UE, czy z państw trzecich, odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

„ Powyższe rozwiązanie z pewnością sprawi, że procedura uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tych cudzoziemców będzie dla nich bardziej przyjazna” – podkreśla resort.

Teraz, począwszy od 1 stycznia 2017 r. mogą odbywać staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy zawartej z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego, która zawarła w tym zakresie umowę z uczelnią prowadzącą kształcenie przeddyplomowe na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. W umowie strony określały zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania. Powyższa regulacja nie stanowiła jednak rozwiązania, które w sposób kompleksowy rozwiązywałoby kwestię finansowania stażu podyplomowego tym cudzoziemcom.

Według resortu „ brak źródła finansowania stażu podyplomowego odbywanego przez cudzoziemców spoza UE, był czynnikiem zniechęcającym osoby do ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z niniejszym projektem ustawy marszałek województwa zobowiązany zostanie do sfinansowania lekarskiego albo lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego cudzoziemcom, pozostawienie możliwości uzyskiwania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3g zmienianej ustawy nie znajduje uzasadnienia.

Rozszerzenie katalogu opiekunów

Nowością jest także rozszerzenie katalogu lekarzy albo lekarzy dentysty, którzy mogą pełnić funkcje opiekuna stażu o lekarza, który zaliczył w toku szkolenia specjalizacyjnego moduł podstawowy lub zdał Państwowy Egzamin Modułowy, albo lekarza, który ukończył 3 lata szkolenia specjalizacyjnego w specjalizacjach jednolitych.

Zmianie podlega również określenie kwalifikacji opiekuna dla lekarza dentysty, którym może być lekarz dentysta posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub wykonujący zawód przez okres co najmniej 3 lat, a nie 5 lat jak dotychczas.

Stażyści będą uprawnieni do pełnienia dyżuru medycznego towarzyszącego innemu lekarzowi pełniącemu dyżur samodzielnie. Wprowadzono zbiór praw i obowiązków lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy. Przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie, zmienia się jedynie ich usytuowanie w akcie prawnym.

Jednolite kryteria kierowania

Nowe przepisy wskazują podmioty odpowiedzialne za realizację szkoleń i stanowią, że są nimi co do zasady izby lekarskie, z wyjątkiem szkolenia w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz leczenia bólu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację szkoleń będzie podmiot leczniczy udzielający świadczeń w zakresie onkologii wskazany przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odpowiedzialne za realizację szkoleń w zakresie transfuzjologii.

Zasadą kierowania lekarzy i lekarzy dentystów na staż podyplomowy oprócz kryterium miejsca zamieszkania na terenie izby (nie zameldowania jak dotychczas) będzie pierwszeństwo wyboru konkretnego miejsca odbywania stażu podyplomowego z uwzględnieniem średniej ocen uzyskanej w toku studiów. Średnią tą będzie można jednorazowo podnieść o 0,5 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem lub o 0,2 punktu, jeżeli był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej, opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism.

Przepis ma na celu zachęcenie młodych lekarzy do uczestniczenia w działaniach podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz ujednolicenie zasad przyznawania miejsc stażowych na terenie kraju” – czytamy w uzasadnieniu. „ ORL uwzględniając wnioski lekarzy kierować będzie w pierwszej kolejności, do odbycia tego stażu lekarzy, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni, oraz biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu”.

W przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza granicami Polski obliczać będzie średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza lub lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni polskiej w danym roku.

Według Ministerstwa zdrowia wprowadzenie jednolitych zapisów, jak również dodatkowe przesłanki premiujące (podwyższające średnią) były także postulatami stowarzyszeń skupiających studentów i młodych lekarzy.

Uznawanie dorobku

W art. 16 zmienianej ustawy wprowadza się przepis dotyczący uznawania dotychczas zdobytego dorobku zawodowego i naukowego lekarza oraz lekarza dentysty posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie modułu jednolitego, którego efektem będzie możliwość ubiegania się o skierowanie go do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu jednolitego bez postępowania kwalifikacyjnego, za zgodą właściwego konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycy. Procedura uznawania dorobku zawodowego i naukowego będzie przebiegała jak dotychczas przy udziale dyrektora CMKP.

Zmiana dziedziny w trakcie specjalizacji

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne zarówno w trybie rezydenckim, jak i pozarezydenckim, po zaliczeniu modułu podstawowego i pozytywnym złożeniu PEM, będzie mógł zmienić dziedzinę medycyny, z zastrzeżeniem konieczności kontynuowania w ramach tego samego modułu podstawowego szkolenia specjalizacyjnego oraz pod warunkiem ponownego przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na to szkolenie specjalizacyjne.

W przypadku zakwalifikowania się takiego lekarza na inną dziedzinę medycyny, lekarz zostanie skierowany bezpośrednio przez wojewodę na moduł specjalistyczny. „ Powyższe jest realizacją postulatów zgłaszanych przez środowisko młodych lekarzy, którzy wskazują na konieczność umożliwienia im zmiany kierunku specjalizacji uzasadniając to tym, że na początkowym etapie kształcenia młodzi lekarze nie są w stanie właściwie ocenić swoich preferencji zawodowych” – podaje resort.

Miejsca rezydenckie i pozarezydenckie łącznie

W art. 16c zmienianej ustawy następuje doprecyzowanie rozdziału prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wolne „miejsca rezydenckie” przyznawane przez ministra zdrowia i pozostałe wolne miejsca nazwane „miejscami pozarezydenckimi”.

Lekarz chcący odbyć szkolenie specjalizacyjne składa wniosek, za pomocą SMK, odpowiednio do dyrektora CMKP (miejsca rezydenckie i pozarezydenckie) za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo do MON, albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wyznaczonej przez niego komórki organizacyjnej.

Oczekiwaną przez środowisko młodych lekarzy zmianą kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne będzie możliwość złożenia przez nich łącznie w trybie rezydenckim i pozarezydenckim wniosków na nie więcej niż piętnaście wariantów, jednakże w ustalonej przez lekarza kolejności priorytetowej (obecne postępowanie kwalifikacyjne umożliwia lekarzowi aplikowanie wyłącznie na jedną dziedzinę medycyny w jednym województwie)” – czytamy w uzasadnieniu.

Będzie list intencyjny

Nowością będzie także możliwość wyboru jednostki prowadzącej szkolenie, która wydała list intencyjny gwarantujący zatrudnienie lekarza celem odbycia szkolenia specjalizacyjnego oraz wyboru jednostki, która wyraziła chęć zatrudnienia przy większym wynagrodzeniu, niż wynagrodzenie uzyskiwane w ramach rezydentury.

Postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące wolne miejsca szkolenia specjalizacyjnego, przeprowadzać będą, dwa razy w roku, dyrektor CMKP za pośrednictwem wojewody (obecnie przeprowadza wojewoda), MON albo minister właściwy do spraw wewnętrznych. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego za pomocą SMK, odbywać się będzie postępowanie konkursowe przeprowadzane odpowiednio przez dyrektora CMKP (obecnie przeprowadza wojewoda), MON albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych, obejmujące sporządzenie listy rankingowej lekarzy według uzyskanego wyniku procentowego liczby zdobytych punktów oraz wyłonienie list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Lekarzom, którzy zamierzają wystąpić o rezydenturę przyznaje się jednocześnie punkty za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku punktów, uwzględniać się będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch cyfr po przecinku obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim i pozarezydenckim kwalifikowani będą lekarze w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc dostępnych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym. Wyłonioną listę rankingową lekarzy ogłaszać się będzie za pomocą SMK.

Wolne miejsca specjalizacyjne, w danym roku rozdzielać się będzie w ramach dwóch etapów rozdziału za pomocą SMK według kolejności listy rankingowej lekarzy, zgodnie ze zgłoszoną przez nich kolejnością priorytetową.

Konkurs w systemie elektronicznym

Całość postępowania konkursowego przeprowadzana będzie za pomocą systemu elektronicznego następuje skrócenie terminów poszczególnych jego etapów.

Lekarze w trakcie procedury konkursowej w określonych ustawowo dniach będą zobowiązani do potwierdzenia za pośrednictwem SMK przydzielonego miejsca specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Lekarze, którzy nie potwierdzą w pierwszym etapie zakwalifikowania w przyznanej dziedzinie i województwie, będą mogli uczestniczyć i być zakwalifikowani w rozdziale miejsc na drugim etapie, który będzie ostateczny.

Brak dokonania przez lekarza potwierdzenia zakwalifikowania się do danej dziedziny i województwa uznawane będzie za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego.

Dyrektor CMKP, MON i minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłaszać będą za pomocą SMK ostateczną listę lekarzy zakwalifikowanych do danej dziedziny medycyny i w danym województwie oraz listę lekarzy niezakwalifikowanych.

Dwa dni na weryfikację

Jednocześnie wprowadza się przepis umożliwiający, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyżej wymienionych listy lekarzy zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych, wystąpienie przez lekarza do dyrektora CMKP, MON albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wyznaczonej przez niego komórki organizacyjnej o weryfikację postępowania konkursowego, z zastrzeżeniem, że weryfikacja będzie dotyczyć wyłącznie wolnych miejsc pozostałych po odbytej całej dwuetapowej procedurze konkursowej.

Postępowania kwalifikacyjnego nie będzie przeprowadzać się w odniesieniu do lekarza lub lekarza dentysty, któremu dyrektor CMKP w drodze decyzji administracyjnej uznał dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy.

Możliwość wydłużenia postępowania

W art. 16e zmienianej ustawy na nowo wskazuje się sposób określania miejsc rezydenckich i pozarezydenckich dla postępowań kwalifikacyjnych sesji wiosennej i jesiennej oraz możliwość wydłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Zmianie ulegają terminy zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez wojewodę, zapotrzebowania na miejsca rezydenckie, w tym miejsca rezydenckie dla lekarzy odbywających jednocześnie szkolenie w szkołach doktorskich i miejsca pozarezydenckie w poszczególnych dziedzinach medycyny, uwzględniające wolne miejsca szkoleniowe. Uczelnia kształcąca na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zgłaszać będzie wcześniej wojewodzie listę lekarzy odbywających kształcenie w szkołach doktorskich, wnioskujących jednocześnie o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Minister zdrowia określać będzie, jak dotychczas, a następnie przekazywać dyrektorowi CMKP liczbę miejsc rezydenckich w poszczególnych dziedzinach medycyny. Dyrektor CMKP ogłaszać będzie, na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK, listę przyznanych miejsc prezydenckich, w tym miejsc rezydenckich dla lekarzy odbywających jednocześnie studia doktoranckie oraz pozostałych wolnych miejsc pozarezydenckich dostępnych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym. Właściwy organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne po zakończeniu procedury konkursowej niezwłocznie kieruje lekarza za pomocą SMK do odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

Składnie wniosków o rezydenturę

Wprowadzony zostaje przepis stanowiący, że lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, lecz nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od daty wskazanej na skierowaniu może złożyć kolejny wniosek o odbywanie rezydentury. Także lekarz, który odbywa rezydenturę, może bez podawania przyczyny, złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny, nie więcej niż jeden raz.

Wniosek lekarz może złożyć w przypadku zmiany na inny moduł podstawowy lub inny moduł jednolity, nie później niż w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia odbywanego szkolenia specjalizacyjnego albo tego samego modułu podstawowego, nie później niż do ukończenia określonego modułu podstawowego.

Jednocześnie następuje doprecyzowanie przepisu mówiącego, że lekarz, który odbywa rezydenturę może złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury, w przypadku gdy posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań do kontunuowania dotychczasowej specjalizacji wydane przez lekarza medycyny pracy. O istnieniu przeciwskazań organ przyjmujący wniosek informuje właściwą ze względu na rejestrację lekarza okręgową izbę lekarską.

Utrzymana została natomiast nadal zasada, że lekarz nie może złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, jeżeli uzyskał potwierdzenie realizacji całego programu specjalizacji. Lekarz, który trzykrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury nie może złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury.

Dodaje się przepis, który doprecyzowuje wprowadza zasadę, że lekarz odbywa szkolenie wyłącznie w zakresie ustalonym w programie specjalizacji. „ Powyższe ma na celu ograniczyć dysponowanie lekarzami w trakcie szkolenia specjalizacyjnego do innych celów niż zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z daną dziedziną medycyny” – wyjaśnia MZ.

Następuje także weryfikacja w programie specjalizacji dotychczas odbywanych kursów uzupełniających wiedzę teoretyczną i praktyczną przez przeniesienie niektórych z nich na poziom stażu podyplomowego. Dotyczy to kursu z ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa medycznego, co do których zakres wiedzy powinien być należycie opanowany i ugruntowany na niższym poziomie niż szkolenie specjalizacyjne.

Delegowanie do szpitala powiatowego

Program ma zawierać również wskazanie jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w których dopuszczać się będzie pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza oraz ma określać co najmniej okres 6 miesięcy szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego w zakresie stażu podstawowego ujętego w module podstawowym z chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii.

W ocenie resortu to ma „zapewnić lekarzom zapoznanie się ze specyfiką pracy w tych szpitalach oraz umożliwić im wybór docelowego miejsca zatrudnienia”.

Jedna umowa na specjalizację i dyżury

Wprowadza się nowe przepisy sankcjonujące podpisywanie z lekarzami jednej umowy na szkolenie specjalizacyjne i pełnienie dyżurów medycznych, a nie jak dotychczas dwóch odrębnych umów.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia zgodnie z opinią Państwowej Inspekcji Pracy w przepisach prawa pracy nie ma wyodrębnienia lekarza w trakcie specjalizacji w trybie rezydenckim. Z tego faktu wynika wniosek, że lekarz w trakcie specjalizacji w trybie rezydenckim jest według prawa pracy traktowany jako lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W umowie o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne wskazywać się będzie także dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, co dotychczas nie zostało należycie określone w ustawie. Dodatkowo przyznaje się możliwość w tej samej umowie przyznanie przez podmiot finansowego dodatku motywacyjnego, co będzie zachętą do podjęcia szkolenia w tym, a nie innym podmiocie uprawnionym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

W opinii resortu usankcjonowanie zawarcia jednej umowy pozwoli czytelnie rozdzielić umowy podpisywane na realizację szkolenia specjalizacyjnego od innych umów, w tym umów na dyżury medyczne niezwiązane ze szkoleniem specjalizacyjnym prowadzone w innym podmiocie leczniczym, które to umowy często są dodatkowo podpisywane przez kierowników podmiotów leczniczych z lekarzami odbywającymi specjalizację.

Jednocześnie jednostka, która nie będzie mogła zapewnić w pełnym zakresie szkolenia specjalizacyjnego, będzie zobowiązana do podpisywania umów na staż kierunkowy z inną jednostką akredytowaną. Lekarz na swój wniosek oprócz trybu rezydenckiego może również odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim na podstawie umów cywilnoprawnych za wynagrodzeniem nie niższym niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177).

Uporządkowano dyżury medyczne

Projekt ujednolicenia sposobu realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez wszystkich lekarzy będących w trakcie specjalizacji. Nowelizacja przewiduje się, że lekarz odbywający szkolenie w trybie rezydenckim i pozarezydenckim odbywa je przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu równemu czasowi pracy, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz pełni dyżury medyczne w wymiarze godzinowym określonym w programie specjalizacji, z uwzględnieniem jedenastogodzinnej przerwy na odpoczynek.

Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji od podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy przysługuje wypłata różnicy wynagrodzenia za godziny nocne lub świąteczne wypracowane w ramach rezydentury albo wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami właściwymi dla stosunku pracy zawartego na podstawie przepisów art. 16h ust. 2 zmienianej ustawy.

Przyjmuje się, że pełnione w ramach szkolenia specjalizacyjnego godziny dyżuru medycznego (10 godzin i 5 minut tygodniowo) mogą być zrealizowane również poza porą nocną lub dniami świątecznymi. „ Z uwagi na to, że obowiązujące przepisy nie precyzują zasad odbywania dyżurów medycznych realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w projekcie ustawy definiuje się po raz pierwszy zasady odbywania dyżurów medycznych towarzyszących i samodzielnych” – podkreśla resort.

Tak więc lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach stażu podstawowego pełnić będzie dyżury medyczne pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, określane, jako dyżury medyczne towarzyszące albo po uzyskaniu w SMK zgody kierownika specjalizacji pełnić będzie samodzielne dyżury medyczne.

Natomiast lekarz odbywający staż kierunkowy pełnić będzie wyłącznie dyżury medyczne towarzyszące.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może także nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez 1 rok od rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, chyba że program danej specjalizacji przewiduje prawo do odmowy pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych w dłuższym terminie. Lekarz taki nie będzie mógł pełnić wówczas także samodzielnych dyżurów medycznych w innych jednostkach na zasadach komercyjnych. Nie będzie go to jednocześnie zwalniać z pełnienia zgodnie z programem specjalizacji z dyżurów towarzyszących.

Dodatek za bon lojalnościowy także dla dentystów

Przepis art. 16j ust. 2b zmienianej ustawy dotyczący przyznania lekarzowi dodatku do wynagrodzenia w zamian za pracę na terytorium kraju w okresie dwóch lat z pięciu po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego doprecyzowuje się o wskazanie, że regulacja ta dotyczy również lekarzy dentystów.

Prawa i obowiązki lekarza w trakcie specjalizacji

Zmieniana ustawa wprowadza się przepisy po raz pierwszy określające zakres praw i obowiązków przysługujących lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny ma obowiązek realizowania szkolenia specjalizacyjnego, w tym pełnienia dyżurów medycznych zgodnie z programem specjalizacji, utrzymywania stałej współpracy z kierownikiem specjalizacji, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod nadzorem kierownika specjalizacji lub innego lekarza specjalisty właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych do czasu wydania opinii przez kierownika specjalizacji o możliwości samodzielnego udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych, wypełniania EKS oraz doskonalenia zawodowego.

Jednocześnie lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny ma prawo do udzielania samodzielnie świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, w tym samodzielnego stosowania metod diagnostycznych i leczniczych, wydawania zleceń lekarskich, wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, prowadzenia dokumentacji medycznej, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, zlecania wykonania czynności pielęgnacyjnych, stwierdzania zgonu, wystawiania recept, wydawania orzeczeń lekarskich, a także ma prawo do płatnego urlopu szkoleniowego zgodnego z przepisami zmienianej ustawy oraz płatnego urlopu na samokształcenie realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

„ Dodany do ustawy art. 16r ust. 11 zmienianej ustawy rozstrzyga tę kwestię ostatecznie, co staje się podstawą do właściwego umiejscowienia takiego lekarza w przepisach dotyczących udzielania świadczeni opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” – podkreśla resort.

Konsultant wojewódzki zweryfikuje

W art. 16r zmienianej ustawy przyznaje się uprawnienie dla konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, a nie jak dotychczas konsultantów krajowych, do weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zgodnie z programem specjalizacji na terenie danego województwa, z uwagi na zbyt duże obciążenie konsultantów krajowych.

Konsultanci krajowi utrzymają dotychczasowe kompetencje w tym zakresie w przypadku braku konsultanta wojewódzkiego, pełnienia przez konsultanta wojewódzkiego funkcji kierownika specjalizacji oraz jako organ pomocniczy wojewodów w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczącej oceny przebiegu szkolenia. Dotychczas przepisy nie wskazywały możliwości weryfikacji raz wydanej oceny.

 

Przystępowanie do PES  

Natomiast w art. 16t zmienianej ustawy wprowadza się nowe przepisy określające w sposób szczegółowy uprawnienia lekarzy związane z przystępowaniem do PES. Lekarze będą mogli przystępować do PES już po zakończeniu przedostatniego roku szkolenia. Testy na każdy nowy termin egzamin PES składać się będą z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań PES.

Nowe pytania i testy będą opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu, przeprowadzaniu PES lub sprawującym nadzór nad ich przeprowadzeniem. Pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu będą, podobnie jak przy PEM, publikowane na stronie internetowej CEM oraz gromadzone w bazie pytań PES udostępnianej również na stronie internetowej CEM.

Lekarz będzie mógł przystąpić do PES w terminie 5 lat od dnia potwierdzenia zakończenia szkolenia albo od wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9, przy czym reguła ta dla lekarzy, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy liczona będzie począwszy od daty wejścia jej w życie. Lekarzom, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym PES, dyplom będzie wydawany wyłącznie po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Zasady certyfikacji umiejętności zawodowych

W art. 17 zmienianej ustawy dokonuje się na nowo określenia zasad certyfikacji nabywania umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. Certyfikat umiejętności zawodowej będzie przyznawany przez towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową od co najmniej 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku albo instytut badawczy właściwy dla danej umiejętności zawodowej.

Procedura certyfikacji będzie podlegać kontroli CMKP. Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje umiejętności zawodowych wraz z ich kodami, w których można będzie uzyskać certyfikat umiejętności oraz szczegółowe kwalifikacje lekarzy stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej.

Przewiduje się, że na nowo określona organizacja certyfikacji, jak również na nowo określony katalog umiejętności zawodowych będzie dopełnieniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, co umożliwi w szybszym trybie zwiększenie liczby lekarzy, którzy zapewnią pacjentom realizację, w sposób wykwalifikowany i gwarantujący bezpieczeństwo, określonych świadczeń zdrowotnych.

Kursy także w formie e-learningowej

Projekt sankcjonuje możliwość odbywania kursów również w formie e-learningowej. Niezależnie od tego jednostka prowadząca szkolenie oddelegowywać będzie lekarza do udziału we właściwych kursach szkoleniowych zgodnie z przyznaną przez dyrektora CMKP kwalifikacją do udziału w nich.

„ Regulacja ta ma zapobiegać wstrzymywaniu przez przełożonych delegowania lekarzy odbywających szkolenie do udziału w kursach specjalizacyjnych, w efekcie czego pogłębiły się braki w realizacji programu szkolenia, natomiast ze strony organizatorów kursów występuje konieczność przeprowadzania szkolenia przy minimalnej liczbie kilku uczestników” – wyjaśnia resort.

Nowością będzie także wprowadzenie przepisu dającego możliwość korzystania z kursów specjalizacyjnych przez lekarzy dentystów, którzy nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego, w zakresie dostępnych wolnych miejsc na kursie. Warunki uczestnictwa tych lekarzy w kursach szkoleniowych określać będzie jednostka organizująca kurs w porozumieniu z dyrektorem CMKP.

W ocenie ministerstwa powyższe rozwiązanie ma pozwolić zapewnić efektywne wykorzystanie wszystkich miejsc szkoleniowych na kursach specjalizacyjnych dentystycznych.

Ważne daty

Dyrektor CEM uruchomi bazy pytań:

  • LEK oraz LDEK, w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą – do dnia 15 października 2020 r.,
  • PES brzmieniu nadanym projektowaną ustawą – do dnia 1 listopada 2020 r.,
  • PEM w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą – najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym PEM w określonej dziedzinie medycyny. Powyższe związane jest z koniecznością przygotowania pytań przez dyrektora CEM i ekspertów przygotowujących i weryfikujących pytania egzaminacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny dla poszczególnych baz pytań.

Projekt ustawy przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in.:

  1. wprowadzenia poliwęglanowych kart prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2. zobowiązania konsultantów wojewódzkich do weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wnoszenia opłaty po raz drugi i kolejny za LEK, a także opłaty po raz trzeci i kolejny za PES – które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.;
  3. wprowadzenia do SMK czynności związanych z nowymi przepisami dotyczącymi realizacji stażu podyplomowego, uznania kwalifikacji zawodowych lekarza albo lekarza dentysty uzyskanego w państwie trzecim w drodze LEW albo LDEW, wprowadzenia nowych zasad organizacji LEK oraz LDEK, wprowadzenia dodatku finansowego dla kierownika specjalizacji, przeprowadzania PES, certyfikacji umiejętności zawodowych, eksperymentu medycznego – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  4. wprowadzenia centralnego systemu kwalifikacji na wolne miejsca specjalizacyjne, weryfikacji zakresu programu specjalizacyjnego, organizacji i realizacji PEM, wprowadzenia jednego przepisu dla delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia, MON, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.