Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznawał skargę kasacyjną dotyczącą odmowy przyznania prawa do zwrotu kosztów leczenia poza granicami kraju. NSA oddalił skargę kasacyjną organu od wyroku WSA w Warszawie, którym uchylono decyzję Prezesa NFZ i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Następnie skarżący zaskarżyli niewykonanie wyroku NSA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten stwierdził jednak niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

 

Wyrok NSA zagrożeniem dla istnienia 5 tysięcy aptek - czytaj tutaj>>

 


Właściwy sąd administracyjny

WSA w Warszawie zwrócił uwagę, że jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Powyższe wynika z art. 59 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a). Natomiast z art. 13 § 2 p.p.s.a. wynika, że do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność lub bezczynność została zaskarżona.

Sąd administracyjny zwrócił uwagę, że po uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprawa wróciła do właściwego organu do ponownego rozpoznania. Organem tym jest Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ale jego siedziba nie znajduje się w obszarze właściwości stołecznego WSA. Mając na względzie siedzibę organu, właściwym do rozpoznania skargi jest Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - orzekł WSA w Warszawie.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2019 r., VI SA/Wa 2102/18, LEX nr 2618283.