Takie zmiany przynosi zarządzenie nr 133/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r.


Rodzice w szpitalach za darmo, ale różny standard pobytu - czytaj tutaj>>

 

Refundacja kosztów pobytu

W dokumencie dodano do katalogu zakresów świadczeń nowy produkt rozliczeniowy. To znaczy, że NFZ zacznie płacić za koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Do zarządzenia dodano załącznik nr 5 (załącznik nr 6 do zarządzenia) będący oświadczeniem przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzic będzie musiał go wypełnił, aby szpital otrzymał refundację. Produkt ten jest dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zmiany także w rehabilitacji i żywieniu pozajelitowym

Zarządzenie rozszerza także zakres rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych po wybranym leczeniu operacyjnym. Jak podaje NFZ ten nowy zakres będzie dedykowany dla pacjentów zakwalifikowanych do leczenia w grupie JGP ROC01 oraz w nowej grupie ROO03.

„Poprzez wyodrębnienie zakresu skojarzonego zmieni się ścieżka dostępu do świadczeń udzielanych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, z uwagi na wydzieloną w umowie wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych świadczeń. W związku z tym nadano nowe brzmienie załącznikom nr: 1n, 1r, 3, oraz dodano załącznik 3aa” – podaje Fundusz.

Dokument przynosi zmiany także w zakresie rozliczania żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego.