Od początku tego roku trzy lecznice należące do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny (SPDSK) przy ul. Żwirki i Wigury oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus  (SKDJ ) w przy ul. Lindleya zostały połączone i działają pod wspólną nazwą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM (UCK WUM).

Od początku konsolidacja budziła kontrowersje. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, który protestował przeciwko temu pomysłowi podkreślał, że problem zadłużenia szpitali klinicznych WUM (w sumie trzy placówki miały ok. 900 mln zł długu) powinien zostać rozwiązany przy pomocy finansowej rządu i stać się przyczynkiem do podjęcia zmian o charakterze systemowym dotyczącym funkcjonowania szpitali klinicznych i uczelni medycznych w Polsce. Mimo protestów, uczelnia szpitale połączyła tłumacząc, że to jedyne rozwiązanie ze względu na ogromne długi.

Połączenie trzech warszawskich szpitali w jeden obniża koszty - czytaj tutaj>>

 

Nie można wykreślić jednego ze szpitali z KRS

W Krajowym Rejestrze Sądowym nowy połączony podmiot, czyli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM jest wpisany, ale nie został ujawniony wpis o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

- Narodowy Fundusz z dniem 1 stycznia 2019 r. dokonał cesji i przeniesienia kontraktów szpitala przy ul. Lindley'a i tego przy ul. Żwirki i Wigury na nowy podmiot, pracownicy też przeszli z tą datą już do nowego pracodawcy. Niestety nadal nie zostało ujawnione wykreślenie SKDJ z Krajowego Rejestru Sądowego, pomimo, że ten podmiot już nie funkcjonuje. Został m.in. wykreślony z rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez wojewodę. Z powodu działania związków zawodowych jedynie z lokalizacji Lindley’a i składania kolejnych odwołań do decyzji o wykreśleniu z rejestru szpitala przy Lindleya, nie możemy uzyskać ostatecznego wypisu z KRS – wyjaśnia Maciej Zabelski, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor CSK.

Sprawdź w LEX: Czy szpital może wynająć pomieszczenia, które nie zostały zgłoszone jako miejsce udzielania świadczeń w ramach łączącego go kontraktu z NFZ? >

Dyrektor przyznaje, że mają duży problem z tego powodu, że do czasu rozstrzygnięcia formalnych postępowań, KRS nie chce ujawnić wykreślenia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ) w sądzie rejestrowym. – Przez to sądy powszechne zawiesiły część procesów dotyczących SKDJ. Nie tylko dotyczących zdarzeń niepożądanych, bo to są jednostkowe przypadki, ale także postępowań o zapłatę z kontrahentami, dostawcami usług czy sprzętu medycznego i leków – mówi Zabelski. - To są sprawy sprzed wielu lat. Po połączeniu rozmawiamy z wierzycielami i staramy się wycofywać sprawy, które kiedyś trafiały do sądu, nie mniej jednak część spraw się toczy i ona ulega zawieszenia do czasu ujawnienia wykreślenia także tego jednego szpitala z KRS – dodaje.

Położne także karane za błędy medyczne - czytaj tutaj>>
 

Sprawy o błędy medyczne też zawieszone

Jolanta Budzowska, radca prawny twierdzi, że chaos organizacyjny związany z połączeniem szpitali klinicznych WUM powoduje także poważne kłopoty w procesach sądowych. - Powadzę dwie sprawy związane z błędami medycznymi, które miały miejsce w jednym z konsolidowanych szpitali i od miesięcy są one w stanie zawieszenia z uwagi na brak organów strony pozwanej – podkreśla. -  Jak tak dalej pójdzie, to poszkodowani pacjenci zostaną trwale pozbawieni prawa do uzyskania rekompensaty, bo wytoczone już procesy po dwóch latach od zawieszenia ulegną umorzeniu na mocy nowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj również: Po zmianie procedury będzie rzeź spraw cywilnych w sądach >>

Budzowska podkreśla, że w obu prowadzonych przez nią sprawach o błąd medyczny poszkodowani pacjenci nie mogą się doczekać rozstrzygnięcia w sprawach, gdzie chodzi o najistotniejsze dobra osobiste: życie i zdrowie, a w pierwszym przypadku dodatkowo zapewnienie środków na opiekę nad powódką i jej codzienne funkcjonowanie po utarcie możliwości pracy zarobkowej. Radca dodaje, że poszkodowani pacjenci – mimo wydania korzystnych opinii biegłych i zaawansowania postępowań - nie są w stanie liczyć na wyrok w rozsądnym terminie przez zawirowania przekształceniowe.

Związki zawodowe: Konsolidacja szpitali WUM wprowadza chaos organizacyjny - czytaj tutaj>>
 

Związki z jednego ze szpitali skargi piszą?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora WUM z 14 maja 2018 r., szpital przy Banacha przejął dwie pozostałe placówki: szpital pediatryczny przy ul. Żwirki i Wigury oraz szpital przy ul. Lindleya. Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia tych trzech szpitali wpłynął do sądu rejestrowego w grudniu 2018 r. – po wydaniu w tym samym miesiącu postanowienia o wykreśleniu z KRS szpitali przejmowanych. 10 grudnia 2018 r. wydano postanowienie sądu rejestrowego dotyczące wpisania do KRS informacji o połączeniu oraz o wykreśleniu z rejestru Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie (SKDJ ) i to wywołało falę skarg związków zawodowych z tej wykreślonej placówki.

Cztery związki zawodowe (NSZZ Solidarność, NSZZ Pracowników Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej, oraz Związek Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych) wniosły skargę, dlatego 8 stycznia 2019 r. sąd rejestrowy z urzędu zawiesił postępowanie w przedmiocie wpisania połączenia. Podobne skargi wniosły następnie również: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Międzyzakładowy Oddział Terenowy przy SKDJ i WUM.

Cztery z tych skarg odrzucono postanowieniami z 23 stycznia 2019 r., podobnie orzeczono o dwóch pozostałych skargach w marcu 2019 r. Wszystkie podmioty, których skargi odrzucono (odmawiając im dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika) złożyły zażalenia. Część z tych zażaleń oddalono, inne mają być rozpoznane później.

Ponadto w marcu 2019 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Międzyzakładowy Oddział Terenowy przy SKDJ i WUM złożyły skargę o wznowienie postępowania w przedmiocie wykreślenia, domagając się – przy ponownym rozpoznaniu – oddalenia wniosku o wykreślenie z rejestru KRS Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Skargę odrzucono. Na tym jednak nie koniec. 17 czerwca 2019 r. pełnomocnik jednego z wierzycieli SKDJ złożył wniosek o ustanowienie dla szpitala kuratora – w celu powołania organów lub likwidacji nowego podmiotu.

Rezygnując z jednorazowych maszynek zaoszczędziliśmy 2 mln zł na antybiotykach​ - czytaj tutaj>>
 

Związki: Konsolidacja z naruszeniem prawa

Związki zawodowe działające przy Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie podkreślały, że ich prawnicy znaleźli liczne uchybienia formalno-prawne, stawiające pod znakiem zapytania legalność i zasadność prowadzonych działań konsolidacyjnych. Od samego początku związki z tego szpitala podkreślały, że połączenie trzech szpitali klinicznych jest nieprzemyślane i może zagrozić jakości świadczeń medycznych i efektywnej ich organizacji.

W opinii prawnej, którą przygotował dla związków zawodowych radca prawny Marcin Kęcik wynika, że podczas łączenia szpitali doszło do naruszenia przepisów kilku ustaw m.in.: ust. 4 art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym „Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia”. Radca prawny podkreśla, że powstał program naprawczy na 10 lat i dla wszystkich szpitali, a powinien zostać sporządzony taki dokument osobno dla  szpitala przy Lindleya jak i dla placówki przy Banacha, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zdaniem mec. Kęcika bez tego, „nie powinny zostać podjęte działania polegające na wykreśleniu SKDJ z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przejęciu przez SPCSK”.

Radca twierdzi, że naruszono także ust. 3 pkt 2 art. 66 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym  „3.  Akt o połączeniu powinien zawierać w szczególności postanowienia o (…) 2) przejęciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów łączących się. Tymczasem w zarządzeniu Rektora WUM, nie wskazano postanowień dotyczących przejęcia mienia podmiotu przejmowanego: SKDJ przez podmiot przejmujący: SPCSK.  Zdaniem mecenasa powyższe naruszenia przemawiają za uchyleniem postanowienia z dnia 10 grudnia 2018 roku o wykreśleniu szpitala Lindleya z KRS z uwagi na naruszenie prawa.

Wstrzymane środki unijne

Zabelski podaje, że w maju 2019 r. UCK WUM złożyło „wniosek o nadanie biegu sprawie” podnosząc, że niedokonanie żądanych wpisów powoduje paraliż działania trzech szpitali, w tym wstrzymanie projektów realizowanych ze środków unijnych i budżetowych oraz konieczność dokonania zwrotu środków wypłaconych na realizację tych projektów, a chodzi o kilka milionów zł.

– Szpital Kliniczny Dziesiątka Jezus, podobnie jak Dziecięcy Szpital Kliniczny, został na podstawie postanowienia sądu rejestrowego z 10 grudnia 2018 r. wykreślony z KRS, a następnie wykreślony z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicą. Tym samym nie ma możliwości samodzielnego udzielania świadczeń medycznych, nie mam pracowników, kontraktów z NFZ, nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, od 1 stycznia 2019 r. działa jako część UCK WUM. Natomiast brak ujawnienia wykreślenia Szpitala Lindleya w KRS utrudnia kontakt UCK z wierzycielami i kontrahentami oraz niektórymi instytucjami publicznymi, które nadal nie widząc wykreślenia SKDJ z KRS są zdezorientowani - mówi.