Resort zdrowia opublikował projekt ustawy z 24 czerwca o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu UD75). Nowelizacja przepisów ma rozszerzyć uprawnienie do wypisywania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia.

Dotąd mógł to zrobić lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach z umową z NFZ. Lekarz specjalista w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) lub lekarz w szpitalu po zakończeniu pobytu pacjenta w nim mogli wystawić taką receptę tylko elektronicznie. Natomiast lekarz podczas prywatnej wizyty, nie mający kontraktu z NFZ, takiej recepty nie mógł wystawić w ogóle.

Teraz ma się to zmienić. - Problem ten jest podnoszony i zgłaszany Ministerstwu Zdrowia od czasu nowelizacji ww. przepisów na mocy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, jako ograniczający dostęp do darmowej farmakoterapii oraz różnicujący sytuację prawną osób wykonujących dany zawód medyczny – napisał projektodawca.

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>

 

Receptę wystawi każda osoba uprawniona

Receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla osób niepełnoletnich i po 65. r. ż. będzie mogła wystawić każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji (wystawiania recept – red.) wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu. – Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów o wykonywaniu tego zawodu, jest uprawniona do wystawiania recept. Odbywa się to zgodnie z ustawą o refundacji oraz ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyjaśnia Prawo.pl Andrzej Troszyński z Centrali NFZ.

Czytaj także na Prawo.pl: Lekarz wystawia receptę na lek refundowany także w ramach prywatnej wizyty

 

Bez kodu „DZ” i „S”

W praktyce oznacza to, że pacjent uprawniony do bezpłatnego leku będzie mógł otrzymać receptę na niego od lekarza czy pielęgniarki w POZ, AOS i po zakończonym leczeniu szpitalnym – bez względu na postać recepty elektroniczną czy papierową. Będzie także mógł otrzymać ją od lekarza przyjmującego prywatnie, który nie ma podpisanej umowy z NFZ.

Czytaj także na Prawo.pl: Od 1 września bezpłatne leki dla dzieci i osób 65+ - jest lista

Wystawiający receptę nie będzie też musiał wpisywać na recepcie odpowiedniego kodu „DZ” (dziecko) czy „S” (senior). Rozwiązania elektroniczne w sposób zautomatyzowany zweryfikują wiek pacjenta, a co za tym idzie, jego uprawnienie do bezpłatnego leku.

W tej samej nowelizacji zostaną też doprecyzowane przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aby podstawa prawna udzielania przez ministra zdrowia dotacji celowych nadzorowanym instytutom badawczym nie budziła wątpliwości. 

Resort zdrowia wyznaczył 10 dni na konsultacje publiczne nowelizacji ustawy. Ma ona wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>