W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Czytaj także na Prawo.pl: Procedury przerywania ciąży - pod nadzorem urzędników i w politycznym tyglu

Zmiana polega na wydłużeniu prac zespołu. Zgodnie z pierwotną wersją zarządzenia zespół miał przedłożyć ministrowi zdrowia projekt wytycznych nie później niż do 12 września 2023 roku, jednak termin ten został przesunięty do 15 listopada 2023 roku. 14 listopada 2023 roku ponownie przesunięto końcowy termin prac zespołu - do 31 stycznia 2024 roku.

Powołanie tego gremium miało związek ze śmiercią 33-letniej kobiety, pani Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej, USG wykazało obumarcie płodu.

Do zadań zespołu należy opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży.

Chodzi w szczególności o sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży; o przesłanki konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej; o sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia lub zdrowia; a także o materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Zgodnie z zarządzeniem w składzie zespołu znaleźli się m.in. konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii; konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii; konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii; konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii; kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

W świetle obecnych przepisów aborcja legalna jest w dwóch przypadkach - ciąży będącej następstwem gwałtu oraz w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Trzecia przesłanka legalności aborcji - gdy badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu - została uznana za niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2022 r.