Do konsultacji publicznych w czwartek trafiło rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Ministerstwo zdrowia proponuje w nim, by od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem przepisów § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. 

Zgodnie z projektem wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów wyniesie: 2,6 tys. zł brutto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. " Natomiast, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe i uwzględniając charakter wykonywanego zawodu, proponuje się kolejne zwiększenie wynagrodzenia lekarzy stażystów, tj. 2 700 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu. 


Podwyżka płacy minimalnej dobije szpitale - czytaj tutaj>>

 


Skutki finansowe odczuje Fundusz Pracy

Jak podkreśla resort zdrowia projektowane rozporządzenie nie powoduje dodatkowych skutków dla sektora finansów publicznych. Bowiem podwyżka wynagrodzenia zostanie sfinansowana w ramach środków finansowych zaplanowanych w Funduszu Pracy na 2020 r. w kwocie 2 243 053 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem § 2, który wejdzie w życie z dniem  następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2020 r.