Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu 5 i 6 marca przedstawiciele miast wybrali nowe władze. Prezesem ZMP ponownie został Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic. Wiceprezesami zostali: Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, a sekretarzem - Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

Szef Związku, podsumowując działania ZMP w minionej kadencji, przypomniał, że w latach 2016-18 samorządowcy musieli skupić się przede wszystkim na obronie przed niekorzystnymi zmianami w prawie, dotykającymi samorząd terytorialny.

Czytaj też: Ważny głos Trybunału w debacie o janosikowym

Priorytety legislacyjne ZMP to:

  • działanie na rzecz korzystnych dla miast, systemowych rozwiązań w zakresie finan­sów jednostek samorządu terytorialnego, w  tym przywrócenie zasady rekompen­sowania powodowanych zmianami ustawowymi ubytków w dochodach własnych,
  • doprowadzenie do uwzględniania w budowaniu systemu finansów lokalnych stan­dardów wykonywania usług publicznych (zwłaszcza oświata, zadania zlecone),
  • wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości gruntowych, części samorzą­dowych podatku PIT oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji publicznych,
  • wyegzekwowanie wprowadzenia zasady jedno miasto – jeden gospodarz,
  • wzmacnianie mechanizmów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych,,
  • nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Proponowane zmiany ustrojowe

Zmiany ustrojowe powinny według ZMP zmierzać przede wszystkim do naprawy tego, „co zepsuto podczas 29 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego”, jak również do modernizacji ustroju tam, gdzie od lat samorządy formułują jasne wnioski i postulaty. Dotyczą one zwłaszcza:

  • przywrócenia jednomandatowych okręgów wyborczych,
  • zniesienia zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora,
  • przywrócenie samodzielności samorządów w zakresie zadań własnych (klauzula generalna w ustawach ustrojowych: ustawa wyznacza ramy prawne; o sposobie wykonywa­nia zadania w tych ramach decydują organy samorządów a nie rozporządzenia).

- Wejście samorządowców do Senatu zmieniłoby polską politykę – uważa prezydent Frankiewicz. Prezes ZMP zapowiedział, że Związek Miast Polskich będzie dążył do wyeliminowania ograniczenia łączenia mandatu w samorządzie z mandatem senatora.

Więcej informacji na stronie ZMP

Zobacz też w LEX:

Dokonywanie wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kwalifikacja nieprawidłowości na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY