Świadczenie Dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Obecnie jest ono regulowane rozporządzeniem i uchwałą Rady Ministrów. Ranga ustawowa podkreślić ma m.in., że świadczenie jest istotnym elementem polityki prorodzinnej rządu.

 

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start. W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Zmiana terminów przyjmowania wniosków

 

Projekt przewiduje począwszy od 2020 r. zmianę terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie dobry start. Celem ma być, postulowane przez samorządy uniknięcie przyjmowania i rozpatrywania przez gminy wniosków z różnych systemów wsparcia w tym samym czasie. Dotyczy to przede wszystkim wniosków o świadczenie Dobry start i wniosków o świadczenie wychowawcze. W obecnym stanie prawnym przyjmowane są one i rozpatrywane w tych samych miesiącach.

 

Zmiana polegać będzie na tym, że wnioski o świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku będzie można składać od 1 kwietnia (obecnie od 1 sierpnia), a drogą elektroniczną - od 1 lutego (obecnie od 1 lipca). Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, tj. 30 listopada.
 

Beata Januszkiewicz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie uważa, że zmiana terminu składania wniosków o świadczenie Dobry start na 1 kwietnia umożliwiłaby lepszą organizację pracy w urzędach i otrzymanie świadczenia przez rodziny na czas. Jej zdaniem składanie wniosków w okresie wakacyjnym, jak obecnie, powoduje często większe obciążenie pracowników, bo jest to okres urlopowy. – Obecnie każdy dyrektor i każdy ośrodek muszą w przypadku kumulacji okresów wnioskowych tak organizować pracę, żeby nie była zakłócona, żeby nie było kolejek i mieszkańcy złożyli wnioski w terminie – mówi.

 

Dla usprawnienia procedur

 

Projekt zakłada wprowadzenie regulacji wskazującej tryb postępowania gminnych organów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia dobry start oraz osoby, której zostało przyznane, lecz nie nastąpiła jego wypłata. Jeśli informacja o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start zostanie powzięta przez gminny organ na etapie rozpatrywania wniosku, wniosek z dokumentami zostanie przekazany do organu właściwego dla nowego miejsca zamieszkania.

 

Dla obywatela

 

Podwyższone zostaną kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Projekt zakłada, że wyższe kryterium dochodowe obowiązywać będzie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r. Uwzględniono tym samym potrzebę wsparcia osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują.

 

Wprowadzona zostanie też regulacja, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz Skarbu Państwa spłacone.

 


 

Nowa usługa samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów

 

Projekt wprowadza podstawy prawne do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Zmiana jest kolejnym etapem wprowadzania kultury oświadczeń związanym z rezygnacji z zaświadczeń i uruchomieniu procedury uzyskiwania informacji przez urząd w drodze elektronicznej. Obecnie, do ustalenia dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wnioskodawca, nawet jeśli wniosek składa elektronicznie, musi uzyskać tradycyjną drogą i dołączyć do wniosku tradycyjne, papierowe zaświadczenie z urzędu skarbowego.

 

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian prawnych zostanie zbudowana we współpracy z Ministerstwem Finansów usługa pozyskiwania tych danych samodzielnie, drogą elektroniczną przez gminy, co wyeliminuje konieczność uzyskiwania przez obywateli papierowych zaświadczeń z urzędów skarbowych oraz odciąży prace urzędów skarbowych, które nie będą już musiały takich zaświadczeń wydawać indywidualnym osobom.

 

Bez weryfikacji wniosków

 

Beata Januszkiewicz jest zdania, że weryfikacje złożonych wniosków są pracochłonne i zajmują dużo czasu. Z punktu widzenia gmin bardzo korzystnym rozwiązaniem jest więc zmiana, zgodnie z którą przyznawanie świadczeń 500 plus odbędzie się z pominięciem weryfikacji przez urzędników. Jej zdaniem znacznie ułatwia prace możliwość złożenia wniosków elektronicznie.

 

– To znacznie oszczędza czas, tak samo jak rozpatrywanie wniosków bezdecyzyjnie - mówi. Po przyjęciu wniosków  urzędnik przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.  Osoba, która złożyła wniosek elektronicznie otrzymuje taką informację na adres mailowy.

Czytaj też: Zmiany w programie 500+ doprowadzą do redukcji etatów w mniejszych gminach

 

Więcej o świadczeniu i co się nie zmieni
 

Zgodnie z projektowaną ustawą rodzinom, tak jak dotychczas, przysługiwać będzie jednorazowe wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego wynoszące 300 zł na uczące się dziecko.

 

Świadczenie nadal przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Tak jak obecnie świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.