Spółka zatrudniająca miejskiego radnego zwróciła się do Rady Miasta Starogard Gdański o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Janem K. Wyjaśniła, że wobec zmian organizacyjnych chce zlikwidować jego stanowisko pracy. Dodała, że zwolniła już 10 innych pracowników, a Jan K. jest ostatnim z którym dotychczas nie rozwiązano stosunku pracy.

Rada Miasta odmówiła, kwestionując fakt reorganizacji w zakładzie pracy radnego. Według niej, sprowadzała się ona wyłącznie do zmiany nazwy jednostki organizacyjnej, co pozwoliło na dokonanie zwolnień poszczególnych pracowników i zatrudnienie innych osób. Rada wyraziła pogląd, że przepis art. 25 ust. 2 u.s.g. daje radzie gminy swobodę w zakresie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Spółka zaskarżyła tę uchwałę do sądu podkreślając, że nie można tworzyć w ten sposób szczególnie uprzywilejowanej kategorii pracowników.

WZORY dokumentów w LEX:

 

 

Praca radnego pod ochroną

Sąd uwzględnił skargę. Zgodził się jednak, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Jest to dodatkowa gwarancja trwałości stosunku pracy, w którym pozostaje radny, niezależnie od ochrony prawnej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa pracy. WSA podkreślił jednocześnie, że szczególna ochrona przysługująca radnemu dotyczy jedynie sytuacji, w których rozwiązanie z nim stosunku pracy związane jest z wykonywaniem przez niego mandatu. W przypadku, gdy taki związek nie istnieje, rada musi wyrazić zgodę.

Waśkiel Renata: Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego >>

Akceptacja stanowiska prezentowanego przez Radę Miasta w tej sprawie prowadziłaby do nieuzasadnionego uprzywilejowania radnych w stosunku do innych pracowników, kosztem ich pracodawców. W związku z tym art. 25 ust. 2 u.s.g. należy odczytywać jako wskazanie wyłącznych okoliczności uzasadniających odmowę wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Radny, jak każdy inny pracownik może natomiast przed sądem pracy wykazywać, że powody rozwiązania z nim stosunku pracy, niezwiązane z wykonywanym mandatem radnego, są niezgodne z prawem i nieuzasadnione. Tym samym, nie ma żadnych powodów, aby rada wkraczała w kompetencje sądu pracy i oceniała zasadność przyczyn rozwiązania stosunku pracy z radnym, z wyłączeniem jedynie sytuacji, gdy ma to związek z oceną, czy rzeczywista przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie jest związana z wykonywaniem mandatu radnego.

Zobacz inne orzeczenia w LEX:

 

Przyczyny nie miały związku z mandatem radnego

W tej sprawie, przyczyny zwolnienia radnego nie miały związku z wykonywaniem przez niego mandatu. Działalność publiczna Jana K. ani w świetle wniosku, ani uzasadnienia zaskarżonej uchwały nie jawiła się jako czynnik wpływający na zamiar spółki, by rozwiązać z nim stosunek pracy. Z zaskarżonej uchwały wynikało jedynie, że reorganizacja struktury zakładu prowadzonego przez spółkę miała doprowadzić do zwolnienia pewnej grupy pracowników i zatrudnienie w ich miejsce innych.

Czytaj w LEX: Zasady ochrony stosunku pracy radnego – przesłanki, zagadnienia proceduralne, kwestia wypowiedzenia zmieniającego >>

Czytaj w LEX: Zasady ochrony stosunku pracy radnego – zakres ochrony oraz zwolnienia grupowe >>

Rada krytycznie odniosła się w niej do zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, uznając je za pretekst dla dokonania zmian kadrowych, ale ustalenie, czy zwolnienie to było zgodne z przepisami prawa pracy należy wyłącznie do sądu pracy, a nie organu władzy samorządowej, i to pod warunkiem, że zwalniany radny wystąpi ze stosownym powództwem.

Wyrok WSA w Gdańsku z 12 stycznia 2023 r. III SA/Gd 490/22