Jak stwierdził 12 lutego br. w czasie prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz w ostatnich latach w Polsce i na świecie pojawiły się nowe zagrożenia. Chodzi o tzw. zagrożenia hybrydowe, w cyberprzestrzeni, technologii, a także dezinformacja.

Czytaj:  Rząd poprawia system zarządzania kryzysowego>>

- Odpowiedzią na nie musi być budowa odporności - zarówno społeczeństwa, administracji, jak i służb - powiedział dyrektor Świszcz. Zwrócił uwagę, że nowe zagrożenia to także ekstremalne zjawiska pogodowe: długotrwałe susze, huragany i powodzie.

Rozbudowa sytuacji kryzysowych

Definicja sytuacji kryzysowej zostanie uzupełniona o kwestie dotyczące dziedzictwa kulturowego.  I tak w planowanym art. 2 czytamy: „Ochrona zapewniana w ramach unijnego mechanizmu obejmuje przede wszystkim ludzi, lecz także środowisko naturalne i mienie, w tym dziedzictwo kulturowe, i chroni je przed wszystkimi rodzajami klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, w tym następstwami ataków terrorystycznych”.

Zmianie ulegnie też nazwa jednego z jedenastu systemów infrastruktury krytycznej. Zmiana dotyczy dodania w systemie zaopatrzenia w wodę kwestii odprowadzania ścieków. Kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę są nierozerwalnie związane z odprowadzaniem ścieków, co znajduje odzwierciedlenie w aktach rangi ustawowej. Pojęcie planowania cywilnego zostało przeredagowane tak, aby w swojej treści zawierało aspekt planowania w zakresie wspierania operacji sojuszniczych prowadzonych w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzanie ryzykiem

Projekt wprowadza szereg definicji odnoszących się do kwestii ryzyka, począwszy od zdefiniowania „ryzyka”, jak również definicji „ryzyka dla infrastruktury krytycznej”.

 Istotną różnicą między tymi pojęciami jest uwzględnianie w przypadku ryzyka dla infrastruktury krytycznej kwestii podatności. Redefiniowano pojęcie mapy ryzyka, ponadto wprowadza się pojęcia: matrycy, ryzyka, zarządzania ryzykiem, analizy ryzyka oraz szacowania ryzyka.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych powołała w środę podkomisję do prac nad projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.