Stawki nie zmienią się od ostatnich wyborów. Jeśli chodzi o wynagrodzenia członków terytorialnej komisji wyborczej, diety wyniosą odpowiednio – dla przewodniczącego - 650 zł, dla zastępcy 600 zł i dla członka - 550 zł.       

Dwie obwodowe komisje wyborcze

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych, po zmianie Kodeksu wyborczego w styczniu br., będą po raz pierwszy pracowały dwie komisje w obwodziejedna do przeprowadzenia głosowania oraz druga - do ustalenia wyników głosowania.

Kandydatami do składu obu komisji wyborczych mogą być osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Osoby te muszą mieć prawo do głosowania, czyli spełniać warunki:

 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • ukończenia 18 lat najpóźniej w dniu wyborów
 • braku pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • braku pozbawienia praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • braku ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osoby będące obywatelem Unii Europejskiej nie mające obywatelstwa polskiego mogą być kandydatami do składu obwodowej komisji pod warunkiem, że:

 • najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat,
 • są w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji,
 • nie są pozbawione prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelem.

Gdzie się zgłaszać?

Chętni do pracy w komisjach mogą zgłaszać się do komitetów wyborczych partii albo do komisarzy wyborczych. Komitety wyborcze mają być, zgodnie z kalendarzem wyborczym, zgłoszone powinny być odpowiednio do Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarzy wyborczych do 27 sierpnia. Komisarze wyborczy są dostępni w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli osób do składu będzie brakowało, komisarz wyborczy musi uzupełnić skład komisji. Zainteresowanie można również zgłaszać do urzędów gmin.

W tych wyborach każdy komitet wyborczy, który się zarejestrował zgodnie z wymogami, może zgłaszać kandydatów na członków komisji.

Członkiem komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach
 • pełnomocnik wyborczy
 • pełnomocnik finansowy
 • mąż zaufania lub obserwator społeczny
 • osoba, która jest bliskim krewnym kandydata w wyborach (małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią, synem, córką, wnukiem, wnuczką, rodzeństwem, małżonkiem dziecka lub wnuka lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia).

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Ile osób w komisji?

Po zmianach w prawie w skład każdej komisji wejdzie 9 osób.  Sześciu z 9 członków komisji wyborczych będą obsadzały komitety utworzone przez partie. W tzw. odrębnych obwodach głosowania, np. szpitalach, zakładach karnych komisja będzie liczyła 6 osób.

Fundacja Batorego wyliczyła, że aż pół miliona obywateli, w zbliżających się wyborach samorządowych powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych.

Również terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie i dzielnicowe w m.st. Warszawie), co do zasady, powoływane są spośród wyborców. Dodatkowo trzeba będzie więc zapewnić kandydatów dla powołania ok. 2 826 terytorialnych komisji wyborczych.

- Skala zjawiska powoduje, że należy spodziewać się dodatkowych utrudnień organizacyjnych związanych z rejestracją, powołaniem, ale przede wszystkim obsługą administracyjną i funkcjonowaniem dwukrotnie większej liczby komisji tego typu – zauważa dr hab. Bartłomiej Michalak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jak przypomina, po nowelizacji Kodeksu wyborczego członkowie obwodowych komisji wyborczych będą mogli prowadzić agitację wyborczą na rzecz poszczególnych kandydatów i komitetów wyborczych. Nie będzie ona jednak mogła być prowadzona w lokalu wyborczym w trakcie czynności podejmowanych przez obwodową komisję wyborczą oraz w trakcie przygotowań do prac obwodowej komisji wyborczej.