Komisja LIBE wezwała do zapewnienia odpowiednich kontroli oraz równowagi parlamentarnej i sądowej.

Europosłowie zwrócili się ponadto do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie oceny środków wprowadzanych w ramach "pierwszej fali" pandemii. Ocena ta miałaby wykraczać poza wstępne uwagi zawarte w pierwszym rocznym raporcie na temat praworządności w UE.

Powściągliwość w ograniczaniu ruchu

Projekt sprawozdania wskazuje, że kraje UE muszą "zachować jak największą powściągliwość" przy ograniczaniu swobody przemieszczania się, zwłaszcza w odniesieniu do prawa do życia rodzinnego. Komisja Europejska - zdaniem deputowanych - powinna kontrolować stosowanie przepisów odnoszących się do strefy Schengen.

Czytaj UE: Większość Europejczyków popiera wiązanie funduszy z praworządnością>>

Europosłowie ostrzegli przed nieuzasadnionym ograniczaniem wolności zgromadzeń i zmianami w ustawodawstwie, gdy obywatele nie mogą protestować. W tym kontekście zwrócono uwagę na potrzebę zagwarantowania wolnych i uczciwych wyborów.

Dezinformacja też groźna

Eurodeputowani poruszyli też problem dezinformacji, wskazując, że poza tym, że zagraża ona zdrowiu obywateli i ich zaufaniu do instytucji publicznych, to jest też wykorzystywana jako pretekst do ograniczania wolności słowa. Komisja LIBE uważa, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wspieranie niezależnego dziennikarstwa i pluralizmu mediów (w tym poprzez przejrzysty przydział środków dla mediów), a także poprawa warunków pracy dziennikarzy.

W tekście zaznaczono ponadto, że dezinformacja stygmatyzuje migrantów i nasiliła dyskryminację, rasizm, ksenofobię oraz mowę nienawiści wobec osób niepełnosprawnych, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, osób pochodzenia romskiego i osób LGBTI+.

Projekt rezolucji wskazuje ponadto, że państwa członkowskie powinny zagwarantować prawo do nauki, zapewniając ciągłość zajęć i dostęp do nich dla uczniów.

Cały Parlament Europejski ma głosować nad tym sprawozdaniem podczas sesji plenarnej, która ma się odbyć w dniach 11-13 listopada.

 

Sprawdź również książkę: Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE >>