Główny Geodeta Kraju informuje, że zaskarży postanowienie Prezesa UODO zakazujące udostępniania numerów ksiąg wieczystych w rządowym serwisie GEOPORTAL2.

Główny Geodeta Kraju otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które zabrania mu ujawniania numeru ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl.

 


Numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi

W ocenie GGK takie postanowienie jest błędne, nieuzasadnione przepisami o ochronie danych osobowych, a jednocześnie szkodliwe dla wszystkich obywateli korzystających z urzędowego serwisu geoportal.gov.pl.

Numery ksiąg wieczystych, podobnie jak numery rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy. Nie są więc danymi osobowymi, a w konsekwencji Prezes UODO nie jest uprawniony do działania w tym zakresie. Co więcej, numery ksiąg wieczystych są publicznie dostępne w Ewidencji Gruntów i Budynków i udostępniane są bardzo szeroko.

GGK: Prezes UODO nie ma zatem uprawnienia

Z obowiązujących od wielu lat przepisów wynika, że numer księgi wieczystej różni się od danych osobowych właściciela nieruchomości (takich jak dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL czy adres zamieszkania). O ile numery ksiąg wieczystych są jawne i dostępne bez ograniczeń, o tyle dane osobowe – udostępniane tylko na wniosek. W ocenie GGK Prezes UODO nie ma zatem uprawnienia do wydania jakichkolwiek postanowień, czy decyzji dotyczących numerów ksiąg wieczystych.

Warto zwrócić też uwagę na to, że Główny Geodeta Kraju nie zbiera w ramach swojej działalności samodzielnie, ani tym bardziej nie publikuje, numerów ksiąg wieczystych. Numery ksiąg wieczystych – niezbędne do wiarygodnego ustalenia aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości – przechowywane są w starostwach powiatowych w Ewidencji Gruntów i Budynków. To też starostowie decydują o tym, jaki zakres danych udostępnić w ramach serwisu www.geoportal.gov.pl i czy do tych danych należy także numer księgi wieczystej.

W ocenie GGK decyzja Prezesa UODO ma charakter niekonsekwentny. Prezes UODO pominął w ramach swojej aktywności działania szeregu portali komercyjnych udostępniających odpłatnie numery ksiąg wieczystych w analogiczny sposób. Ponadto, numery ksiąg wieczystych nadal pozostaną widoczne w usługach sieciowych wielu powiatów.

Główny Geodeta Kraju musi się decyzji podporządkować

Z uwagi na obowiązujące przepisy, do czasu wstrzymania wykonalności postanowienia przez Prezesa UODO lub sąd administracyjny, Główny Geodeta Kraju musi się decyzji podporządkować. Podjęte zostały przy tym działania niezbędne do przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl.

W tym celu GGK m.in. podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienie Prezesa UODO do sądu administracyjnego. W okresie obowiązywania zakazu na stronach serwisu w miejscu numeru księgi wieczystej wyświetlana będzie informacja o treści „Numery ksiąg wieczystych zostały ukryte na podstawie postanowienia Prezesa UODO nr DKN.5112.13.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. do czasu wydania decyzji administracyjnej w toczącym się postępowaniu.”.