6 kwietnia 2020 r. Prezes UODO w ramach prowadzonego wobec Głównego Geodety Kraju postępowania z urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy prawnej na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) numerów ksiąg wieczystych, wydał postanowienie. Nakazał w nim zaprzestanie publikacji.

 

Dwa postępowania administracyjne i zawiadomienie do prokuratury

27 marca 2020 r. Prezes UODO wszczął z urzędu dwa postępowania administracyjne: jedno w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez podstawy prawnej, drugie w przedmiocie nałożenia na Głównego Geodetę Kraju administracyjnej kary pieniężnej za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych.

Na początku marca organ nadzorczy zdecydował o konieczności przeprowadzenia kontroli u Głównego Geodety Kraju, o czym poinformował go pismem. Główny Geodeta Kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych. Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udaremniania lub utrudniania kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane w księdze wieczystej umożliwiają dostęp do niej

Prezes UODO podał w komunikacie, że imię i nazwisko, PESEL, informacje zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości – to tylko niektóre dane o właścicielu nieruchomości dostępne w księdze wieczystej. Dysponując tym numerem można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób.

Są wśród nich m.in. ponowne wykorzystanie danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. Tymczasem żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.  

Numer księgi też jest daną osobową

Według Prezesa UODO do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o  właścicielu konkretnej nieruchomości.

Prezes UODO, a uprzednio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wielokrotnie występował do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących udostępniania przez właściwe organy danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych.