PKP PLK zakończyły nabór wniosków do Programu Kolej Plus. Do zarządcy infrastruktury kolejowej trafiło 96 wniosków. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Obejmują one remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, a także budowę nowych przystanków, mijanek i łącznic kolejowych. Inwestycje kolejowe w ramach Programu Kolej Plus mają pomóc zwalczyć wykluczenie komunikacyjne i pomóc poprawić warunki życia mieszkańców w regionach.

Budżet i przeznaczenie środków programu

Budżet Programu to 6,5 mld zł, w tym ok. 5,5 mld zł stanowią środki budżetu państwa (85%), a ok.1 mld zł to środki jednostek samorządu terytorialnego (15%). Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program Kolej Plus. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym. 

 

Kto złożył wnioski?

Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i mazowieckie (9) oraz lubuskie (8). Wpłynęły też zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskiego i  kujawsko-pomorskiego (6), dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (4), łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego (2) oraz opolskiego (1).

71 wniosków dotyczy tzw. projektów liniowych (tj. modernizacji, rewitalizacji, odbudowy lub budowy nowych linii kolejowych). 25 wniosków zostało złożonych na projekty punkowe (tj. łącznice, mijanki, infrastrukturę obsługi pasażerskie- perony, przystanki, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przebudowę układów torowych). 

Czytaj też: NIK: Brak pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych groźny dla lasów

Kryteria oceny zgłoszeń

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.


Program Kolej Plus i jego cel

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców.

Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Kolejowy transport jest  najbardziej ekologiczną formą transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej.

Więcej o Programie Kolej Plus https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/