Do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Minister Infrastruktury chce wsparcia rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym. 

Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Segment inwestycyjny ma polegać na doprowadzeniu kolei do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Komponent prawny to plan stworzenia przepisów umożliwiających stawanie się kolei bardziej przyjaznej pasażerowi. - Polacy wracają na kolej – to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 


Prostsze procedury finansowania

Projektowane zmiany mają uprościć procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych. Mają też stwarzać zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynąć ma to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim.

Przepisy mają też umożliwić przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych.

Czytaj też: Ustawa, która przywróci połączenia autobusowe w małych miejscowościach, przyjęta przez Sejm>>
 

Zgoda ministra i użyczenie gruntów

Nowe prawo ma też umożliwić samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa oraz wyeliminować dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra.

Projektowane zmiany wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe.

Możliwe ma być też oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz samorządu lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

 Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej RCL tutaj >>