Na wniosek właściciela, rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania (siedziby). Jeśli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika upoważnionego przez właściciela. Odwołania od rozstrzygnięć organu rozpoznaje samorządowe kolegium odwoławcze.

Pojazd trzeba zarejestrować

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Pojazdy te są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Natomiast pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

 


Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 uPrd:

  • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu),
  • karty pojazdu, jeżeli była wydana. Nie dotyczy pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Nie jest wymagane, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
  • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany. Nie dotyczy pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
  • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku jej zapłaty albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Art. 72 ust. 2, 2a i 2b uPrd zawiera wyłączenie od przedstawionych wyżej wymagań.

Czytaj także: Salony samochodowe zarejestrują nowe auta on-line>>

Upoważnienie do rejestracji samochodu

Rejestracja pojazdu jest niezbędna do tego, aby został on dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Nie zawsze jednak istnieje okazja, żeby załatwić związane z tym formalności osobiście. W takiej sytuacji możemy skorzystać z pomocy pełnomocnika. Potwierdziło nam to kilkadziesiąt wydziałów komunikacji starostw (urzędów miasta w miastach na prawach powiatu), do których zwróciliśmy z pytaniem w tej kwestii. Urzędy wskazują na pisemną formę pełnomocnictwa. Często, aby ułatwić jego udzielenie, starostwa same przygotowują stosowne formularze. Klient może też napisać pełnomocnictwo samodzielnie. Niezbędne jest jednak zawarcie w tym dokumencie wszystkich niezbędnych danych pozwalających na weryfikację tego, kto i komu udzielił pełnomocnictwa oraz do jakiej czynności dotyczy. Dokument ten powinien więc zawierać takie informacje jak data, dane osoby upoważnianej i upoważniającej, wskazanie czynności do jakiej zostało udzielone, jego zakres (rodzaj sprawy), dane pojazdu i podpis. Dopuszczalna jest też forma dokumentu elektronicznego.

 

Pełnomocnik jest ustanawiany z różnych powodów

Powody udzielenia pełnomocnictwa są różne. Urzędnicy wskazują, że najczęściej należy do nich brak czasu (spowodowany: wykonywaną pracą, sytuacją rodzinną, obowiązkami służbowymi, nauką), podeszły wiek, zły stan zdrowia, niechęć do załatwiania spraw urzędowych lub przebywanie poza miejscem zamieszkania. Z możliwości udzielenia pełnomocnictwa korzystają też współwłaściciele pojazdu, aby sprawę mógł w urzędzie załatwić tylko jeden z nich. Taka możliwość jest też wykorzystywana w sytuacji kupna pojazdu u przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą pojazdów, który oferuje nabywcom pomoc w załatwieniu wszystkich formalności. Ponadto pełnomocnika ustanawia się przy rejestracji pojazdów firmowych czy też leasingowych.