Podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP dotyczącego stanu prac nad Umową Partnerstwa oraz projektów programów krajowych na lata 2021-2027, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślił, że obecnie trwają konsultacje z Komisją Europejską. Chodzi o uwagi otrzymane podczas konsultacji społecznych oraz wysłuchania publicznego, których wpłynęło około pięć  tysięcy – od samorządów, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obywateli.

Trwają negocjacje z zarządami województw

Równolegle trwają negocjacje kontraktu programowego z poszczególnymi zarządami województw. - Na podstawie prowadzonych negocjacji dokonamy podziału tzw. rezerwy programowej, czyli 25 proc. środków zarezerwowanych dla programów regionalnych, dotąd nie podzielonych w Umowie Partnerstwa - powiedział wiceminister Buda.

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie 60 proc. funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75 proc. środków zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału na etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

 


Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

W perspektywie 2021-2027 w ramach Umowy Partnerstwa realizowanych będzie 9 programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym. - Prawie wszystkie będą kontynuacją dotychczasowych programów  realizowanych w perspektywie 2014-2020. Wyjątkiem będzie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Będzie to program krajowy, jednak z pulą środków dedykowany konkretnym regionom – wyjaśniał samorządowcom Waldemar Buda.

Programy, które będą realizowane w latach 2021-2027:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - proponowany budżet: 7,9 mld euro, obejmie wszystkie regiony).
  • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska - proponowany budżet: 25 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - proponowany budżet: 2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - proponowany budżet: 2,5 mld euro, obejmie słabiej rozwinięte regiony wschodnie kraju.
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - proponowany budżet: 4,2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich - proponowany budżet: 550 mln euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – nowy program dedykowany regionom, które będą borykać się z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi przejścia z gospodarki opartej na węglu do gospodarki zrównoważonej, proponowany budżet: 4,4 mld euro.

Programy Regionalne - planujemy kontynuację programów operacyjnych. Pula do podziału na wszystkie 16 programów wynosi 28,4 mld euro.

Umowa Partnerstwa to uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy unijnych z budżetu UE na lata 2021-2027. Dokument obejmuje fundusze polityki spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jak również Europejski Fundusz Morski i Rybacki.