Jak informuje resort rozwoju, przygotowanie założeń to kolejny etap prac nad nowym rozdaniem funduszy unijnych. W połowie lipca zakończył się nieformalny dialog z Komisją Europejską na temat kierunków wsparcia z funduszy unijnych po 2020 roku. Założenia można potraktować jako wstępną propozycję, w której łączą się cele resortu z wizją Komisji przedstawioną w rozmowach i w projektach rozporządzeń na nową perspektywę.

Z kim konsultacje?

Założenia Umowy Partnerstwa są konsultowane z samorządami, ministerstwami, innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, środowiskiem naukowym oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Konsultacje rozpoczęły się 24 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

Jak wyjaśnia MIiR założenia nie zawierają kwot, bo negocjacje budżetowe wciąż się toczą. Resort chce mieć jednak pakiet gotowych dokumentów, opracowanych kompleksowo.

 

Co to jest Umowa Partnerstwa?

Po przyjęciu założeń przez rząd, które planowane jest na wrzesień 2019 roku, ruszą prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa. Projekt umowy będzie już podstawą do negocjacji z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa -  kontraktu pomiędzy Polską a UE, w którym umawiają się na finansowanie konkretnych celów.

Priorytetem rządu jest wynegocjowanie dla Polski jak najwyższego budżetu. Jednak oprócz kwestii finansowych, ma być też uzgodniona maksymalna elastyczność w inwestowaniu pieniędzy unijnych. - Dążymy do tego, by w 5 celach polityki spójności, które znajdą się w unijnym rozporządzeniu, zmieściły się nasze polskie cele rozwojowe określone w dokumentach strategicznych, bo niby dlaczego Polska miałaby realizować cele francuskie, niemieckie czy włoskie? – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Cele rozwojowe Polski, które w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027 to:

 • zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
 • dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju,
 • przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
 • zrównoważenie systemu energetycznego,
 • poprawa stabilności dostaw paliw i energii,
 • dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
 • wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, w tym transeuropejskich,
 • poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów,
 • zwiększenie dostępności transportowej kraju,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiegooraz zwiększenie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,
 • ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 • zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
 • poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.

Czytaj też: Najwięcej pieniędzy z UE wydajemy na drogi, kolej, ale inwestujemy też w kapitał ludzki>>

Cztery obszary Strategicznej Interwencji

Obszary Strategicznej Interwencji to te, które będą najbardziej wspierane. W założeniach wskazano 4 obszary, które mają być szczególnie wspierane z pieniędzy unijnych na lata 2021-2027. Są to:

 • obszary zagrożone trwałą marginalizacją, czyli takie w których występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk, na przykład wysokie bezrobocie, niska aktywność zawodowa (takie obszary wskazał nam PAN – to między innymi popegeerowskie gminy na wschodzie kraju),
 • średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta na podstawie opracowania PAN),
 • 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie),
 • Śląsk, który jest nie tylko ważny z punktu widzenia polityki krajowej, ale ma też duże znaczenie dla rozwoju całej UE.

 

Dwa pierwsze punkty, czyli obszary zagrożone trwałą marginalizacją i średnie miasta, będą miały dedykowane działania w programach krajowych i regionalnych.

 

Specjalny program

MIiR proponuje specjalny program ponadregionalny przeznaczony dla obszarów zagrożonych marginalizacją. Nie koncentruje się w nim na granicach administracyjnych województw, ale na konkretnym problemie.

Program Polska Wschodnia będzie kontynuowany, a specjalne wsparcie dla Śląska będzie oznaczać koordynację przez ministra Inwestycji i Rozwoju działań dla regionu w różnych programach.