Unijne przepisy ustanawiają nowy system do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują. System Informacyjny Schengen będzie służył także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw. Najważniejsze rozwiązania nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw:

 • Przepisy określają warunki i procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich.
 • Nowe rozwiązania mają zwiększyć skuteczność unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Jest to niezbędne m.in. do utrzymania zaufania publicznego do polityki migracyjnej i azylowej UE.
 • Projekt przewiduje także m.in.:
  • ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej organem wyższego stopnia w niektórych sprawach administracyjnych. Miałoby to też zastosowanie do spraw dotyczących zobowiązywania cudzoziemców do powrotu oraz wydalania obywateli UE z Polski;
  • ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako odpowiedzialnego w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia;
  • dokonanie zmian w funkcjonowaniu wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Zmiany mają dotyczyć np. okresów, na jakie można umieszczać dane cudzoziemców w wykazie;
  • zrealizowanie zaleceń Komisji Europejskiej, aby zwiększyć skuteczność powrotów cudzoziemców;
  • określenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, jako prowadzącego rejestr spraw, które dotyczą zobowiązań do powrotu oraz wydaleń obywateli UE i członków ich rodzin.

Czytaj w LEX: Zakaz środków o skutku równoważnym z odprawą graniczną a obowiązki przewoźników w strefie Schengen >>>

Czytaj w LEX: Wizy Schengen dla uchodźców - praktyka Szwajcarii >>>

Jednocześnie do Sejmu z Senatu wróciła z poprawkami nowelizacja ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych rozporządzeń, które dotyczą Systemu Informacyjnego Schengen. Przeczytaj więcej w tekście: Senat za zmianami w systemie wizowym i informacyjnym Schengen>>