Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych rozporządzeń, które dotyczą Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). W ramach modernizacji tego systemu wprowadzone zostaną nowe kategorie wpisów danych do SIS.

Jak podkreśla rząd, zmiany przyczynią się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Będzie to możliwe dzięki współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi czy imigracyjnymi. Dotyczy to także organów, które odpowiadają za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, a także ściganie przestępstw oraz wykonywanie kar.

Czytaj też: Zakaz środków o skutku równoważnym z odprawą graniczną a obowiązki przewoźników w strefie Schengen >

Najważniejsze rozwiązania

Dodane zostaną nowe kategorie wpisów danych do Systemu Informacji Schengen, m.in.:

  • wpisy o nieznanych osobach podejrzanych lub poszukiwanych – wprowadzone zostaną odbitki linii papilarnych palców lub odbitki linii papilarnych dłoni, znalezionych na miejscu poważnego przestępstwa lub incydentu terrorystycznego i uznanych za należące do sprawcy;
  • wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich, którzy są zagrożeni uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna;
  • wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie. Chodzi o małoletnich, którzy mogą stać się ofiarami przestępstw o charakterze terrorystycznym lub wezmą udział w popełnianiu takich przestępstw. Dotyczy to także możliwości ich zwerbowania lub zaciągnięcia do ugrupowań zbrojnych lub zmuszania do aktywnego udziału w działaniach wojennych;
  • wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich i osobach pełnoletnich narażonych na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie dla ich własnej ochrony (np. gdy podróż może się wiązać z ryzykiem handlu ludźmi, przymusowego małżeństwa lub przemocą warunkowaną płcią);
  • wpisy do celów powrotu – odnotowywane będą decyzje o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w UE.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Czytaj także: ​System Schengen bogatszy o dane dzieci ukrywających się lub zagrożonych>>