Kiedy w połowie listopada zmieniły się przepisy dotyczące prowadzenia polityki rozwojowej gmin wiele z dokumentów było już na etapie przygotowania. Szybko okazało się, że trzeba działać natychmiast, aby poczynione prace nie zostały zmarnowane.

Strategie gmin, nad którymi prace były w trakcie, musiały być dostosowane po tym, jak weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Uchwalona w lipcu 2020 roku nowela nadaje nowy kształt systemowi strategicznego zarządzania krajem i wprowadza nowe instrumenty polityki regionalnej.

Czytaj w LEX: Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze infrastruktura >

Szybkie działania korygujące

- Przede wszystkim, jeżeli nie było to uwzględnione we wcześniejszym planie prac, należało natychmiastowo włączyć w cały proces mieszkańców w formie konsultacyjnej i dostosować projekt dokumentu do nowych przepisów – podkreśla Iwona Nowacka, ekspert merytoryczny oraz zastępca dyrektora działu strategii i rozwoju lokalnego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Jak dodaje, podczas opracowywania dokumentu ważna jest partycypacja społeczna, dostosowanie kierunków rozwoju miasta do uwarunkowań lokalnych, a także celów wyznaczonych w strategii rozwoju województwa.

Czytaj w LEX: Finansowe skutki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach strefy podmiejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej) >

Przykładem próby takiego działania są prace miasta Koła. Konieczna była weryfikacja obowiązujących dokumentów na poziomie regionalnym, gminnych raportów i sprawozdań oraz określenie rozwoju miasta w perspektywie najbliższych lat na tle podobnych jednostek.

- Ze strony urzędu, po nowelizacji ustawy, musieliśmy natychmiast zmodyfikować plan działań. Konieczne było również uruchomienie całego procesu uchwałodawczego, a to oznaczało dodatkowy punkt obrad podczas sesji rady oraz przedstawienie nowego harmonogramu prac nad dokumentem. Dopiero po przyjęciu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, mogliśmy kontynuować działania – podkreśla Monika Ciesielska, sekretarz Koła.

Czytaj w LEX: Prawidłowa interpretacja wskaźników zagospodarowania przestrzennego >

Aktualnie dokument znajduje się już na etapie konsultacji społecznych. Jest to jeden z ostatnich elementów przed uchwaleniem strategii. – Przed nami trzeci panel warsztatowy, na którym omówione zostaną wnioski z konsultacji oraz zaplanowane zostaną ostatnie zmiany do strategii. Następnie dokument trafi do zarządu województwa, który zaopiniuje całość prac i założeń strategicznych – mówi Krzysztof Witkowski, burmistrz Koła.

Czytaj w LEX: Miejscowy plan rewitalizacji - szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >

Diagnoza, konsultacje, cele strategiczne

Wcześniej przeprowadzono diagnozę strategiczną gminy. – To ważny element, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą doradczą, która pomogła nam w prawidłowym określeniu najważniejszych kierunków działań. Przeprowadziliśmy również konsultacje społeczne z mieszkańcami w formie ankietowej, co pozwoliło na wskazanie kluczowych problemów i priorytetów rozwojowych mieszkańców miasta oraz pomogły zaplanować kolejne cele rozwojowe – dodaje burmistrz.

Zobacz w LEX: Inwestycje w zakresie dróg publicznych w postępowaniach prowadzonych przez JST - szkolenie online >

W trakcie prac obyły się już dwa spotkania i panele warsztatowe, w których udział wzięło grono interesariuszy działających w różnych obszarach życia miasta – m. in. kierownictwo urzędu, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz radni. Łącznie około 13 osób. Warsztat prowadzony metodą Design Thinking zwiększył zaangażowanie oraz kreatywność jego uczestników i prowadził do wyciągnięcia kluczowych wniosków tworząc założenia do budowy dokumentu.

Prezentacja gotowej Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025 przed Radą Miejską planowana jest na marzec.

Zobacz w LEX: Obsługa trudnego klienta w postępowaniach administracyjnych - szkolenie online >