Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Posłowie w głosowaniu przyjęli cztery poprawki redakcyjno-legislacyjne, w tym m.in. zmianę terminu wejścia w życie przepisów z ustawy dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego na 31 października 2020 r. Pozostałe przepisy nowelizacji mają wejść w życie 3 miesiące od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

 


Wzmocnie efektywności planowania rozwoju

Jak mówił wcześniej w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, głównym celem nowelizacji jest uporządkowanie i wzmocnienie efektywności strategii planowania rozwoju Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Przypomniał, że celem zmiany przepisów jest budowa systemu strategicznego zarządzania rozwojem kraju, oraz ustawa będzie też podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Czytaj: Regiony przygotowują Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji>>

Ustawa przewiduje, że głównym dokumentem określającym politykę rozwoju i zasady jej realizacji będzie strategia średniookresowa, czyli Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada ona m.in. powstanie tzw. obszarów strategicznej interwencji, czyli terenów najsłabiej rozwiniętych, zagrożonych marginalizacją.

Nowelizacja wprowadza nowe instrumenty polityki regionalnej. Są to: kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne. Jak czytamy w uzasadnieniu, kontrakt programowy powiązany zostanie z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków UE, kontrakt sektorowy będzie stanowił mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań sektorowych podejmowanych przez poszczególnych ministrów właściwych w ich programach rozwoju. Oba rodzaje kontraktów będą zawierane pomiędzy stroną rządową a samorządami województw. Z kolei porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu i podejmowaniu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).