Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Zwiększy się liczba inwestycji, które mogą być dofinansowane, a nazwa funduszu zmieni się na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Będzie dysponował łącznie kwotą 39 mld zł. Nowela ma obowiązywać po siedmiu dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraz nowelą ma się zająć Senat.

Czytaj również: Minister podzielił Fundusz Dróg Samorządowych na 2021 rok >>

 


Co przewiduje ustawa?

Nowelizacja zakłada rozszerzenie katalogu zadań mogących uzyskać dofinansowanie z RFRD o:

  • zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich,
  • zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  • zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Obwodnice na drogach wojewódzkich

Nowelizacja pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy.  Inwestycje te mają zminimalizować korki, zmniejszyć natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz zniwelować hałas związany z komunikacją. Dzięki nowym trasom tranzyt zostanie odseparowany od ruchu lokalnego. Limit środków przeznaczonych na obwodnice na drogach wojewódzkich wyniesie 2 mld zł.

Dofinansowanie budowy i remontów dróg w miastach

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie finansowe trafi także na budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Na ten cel przeznaczony będzie ok. 1 mld zł. 

Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty samorządowców oraz wpisuje się w działania rządu mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej samorządów w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Możliwość dofinansowania inwestycji drogowych w miastach ma wpłynąć na zahamowanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na poziomie regionalnym, zwiększyć konkurencyjność gospodarczą dużych ośrodków miejskich oraz wpłynąć na poprawę jakości życia obywateli.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji, ale nie więcej niż 100 mln zł dla obwodnicy i 30 mln zł dla inwestycji miejskich.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Z funduszu wyodrębniona zostanie - w ramach zadań powiatowych i gminnych - podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Nabór wniosków

Nabór wniosków na ww. zadania będzie realizowany przez ministra właściwego do spraw transportu. Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania będą zatwierdzane przez Prezesa Rady Ministrów. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 r. to 3,2 mld zł.

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony w 2019 r. Wsparcie inwestycji na drogach samorządowych ze środków FDS jest przewidziane do 2028 r. Ministerstwo Infrastruktury podało, że środki przekazane na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i gminnych w 2019 i 2020 r. pozwoliły na realizację ok. 7 tys. zadań o długości 10 tys. km.