Przy wsparciu Związku Miast Polskich projekt Regiogmina prowadzi badanie na temat roli miast i gmin w stymulowaniu procesów rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Do prawie 2,5 tys. samorządów gminnych została rozesłana zindywidualizowana ankieta, która ma na celu pozyskanie wiedzy o tym, jak gminy postrzegają swoją rolę we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, identyfikację narzędzi stosowanych w gminach oraz zebranie informacji na temat barier prawnych i systemowych, które utrudniają samorządom skuteczne działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Raport zostanie opublikowany w czerwcu.

 

Rola samorządów w rozwoju lokalnym

Badanie odbywa się w kontekście trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 i daje szansę na zainicjowanie szerokiej debaty o roli samorządów we wspieraniu rozwoju gospodarczego. Umożliwi spojrzenie na lokalną gospodarkę w sposób całościowy, w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ponowne przemyślenie zadań samorządu jako czynnika stymulującego procesy prorozwojowe. Stwarza też okazję do wymiany doświadczeń i zidentyfikowania problemów prawnych i systemowych, które ograniczają skuteczność działań samorządów.

Czytaj w LEX: 10 dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa w jst >

- W dyskusjach ograniczamy się zwykle do omawiania bieżących, interwencyjnych działań podejmowanych przez wiele miast w reakcji na zaistniałą, kryzysową sytuację. Te inicjatywy są oczywiście bardzo cenne i potrzebne. Nie zwalniają nas jednak z obowiązku spojrzenia na lokalną gospodarkę w sposób całościowy i w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzisiaj, jak chyba nigdy przedtem, potrzebne jest ponowne przemyślenie zadań samorządu jako czynnika, który w systemowy sposób stymuluje lokalne procesy prorozwojowe. Inicjatywa przeprowadzenia badania może znacząco wspomóc działania strony samorządowej na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP i sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Subwencja wcześniej, janosikowe później - tarcza antykryzysowa 4 dla samorządów >>

Walor edukacyjny ankiety

Badanie rozpoczyna się od zdefiniowania zadań administracji samorządowej, a dalej jest próbą identyfikacji narzędzi, które gminy stosują. Ponadto badanie prowadzone jest w sposób, który umożliwia poznanie definicji terminów bardziej technicznych oraz zawiera przykłady zastosowania różnego rodzaju instrumentów.

Badanie zorganizowano w ramach projektu „REGIOGMINA” (realizowanego przez konsorcjum złożone z dwóch wyższych uczelni – SGH i Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu – oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przy wsparciu trzech korporacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Powiatów Polskich. 

Zaproszenia do udziału w ankiecie są rozsyłane do gmin mailowo. Termin przesyłania wypełnionego kwestionariusza upływa w piątek, 5 czerwca 2020 r. Bezpośredni kontakt z koordynatorem badania krzysztof.jaszczolt@zmp.poznan.pl