W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 117). Zaproponowano rozwiązania dotyczące organizacji pożytku publicznego związane z ich funkcjonowaniem w okresie pandemii COVID-19.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu nowego projektu przewidującego zmiany legislacyjne dla ngo (druk nr 106 A).

Zobacz też: Trzecia tarcza antykryzysowa z poprawkami Senatu wraca do Sejmu

Wśród propozycji w pierwotnym projekcie jest m.in. umożliwienie udzielenia przez starostę organizacji pożytku publicznego pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności czy zwolnienie takich organizacji z obowiązku opłacenia zaległych należności chociażby z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W projekcie wprowadzono regulację urealniającą wyliczanie spadku przychodów organizacji pożytku publicznego. Chodzi o to, aby pojedyncze wpływy dotacji nie podwyższały sztucznie przychodu w okresie przyjętym do wyliczenia spadku.

Senatorowie zwrócili uwagę m.in.. na problemy kadrowe organizacji i ryzyko utraty zdolności ich działania, co niekorzystnie wpłynie na beneficjentów pomocy oferowanej przez ngo. Nowelizacja ma rozwiązać m.in. problem nieopłaconych przez organizację należności w okresie od 1 marca 2020 r. do 1 maja 2020 r. Dzięki zmianie przepisów przedłużeniu ulegnie termin składania do GUS sprawozdań.