Najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego to uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Resort chciał też dostosować brzmienie przepisów rozporządzenia do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej, m.in. z uwzględnieniem możliwości tworzenia centrum usług społecznych.

Osoby uprawnione do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego

W rozporządzeniu wskazano wprost osoby uprawnione do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, czyli pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Doprecyzowano jednocześnie wyjątek w przypadku przebywania osoby w podmiocie leczniczym, gdy wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny zatrudniony w tym podmiocie.

Rozszerzono grupę osób, wobec których stosowana jest niestandardowa procedura na wypadek braku możliwości przeprowadzenia wywiadu – o inne osoby chorujące (nie tylko zaburzone psychicznie), których stan uniemożliwia przeprowadzenie czynności, a wymagają one udzielenia natychmiastowej pomocy (np. ubezpieczenia zdrowotnego).

Uregulowano też sposób przeprowadzania wywiadu z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, nad którą sprawowana jest opieka oraz na potrzeby ustalenia faktycznie sprawowanej opieki (świadczenia rodzinne dla opiekunów) i wprost umożliwiono pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach wsparcia sporządzanie aktualizacji wywiadu u osób przebywających w tych ośrodkach.

Wprowadzono też ułatwienia dotyczące uzupełniania dokumentacji niezbędnej podczas przeprowadzania wywiadu, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji epidemii – m.in. rozszerzono zakres osób uprawnionych do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączanych do akt sprawy, a także doprecyzowano kwestie możliwości składania kopii dokumentów w postaci elektronicznej.

Zmiany w kwestionariuszu wywiadu

Główną zmianą jest wprowadzenie w części I Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, podziału na komponenty uzupełniane obligatoryjne oraz te wypełniane fakultatywnie – o czym będzie decydował pracownik socjalny - w zależności od okoliczności związanych z przeprowadzaniem wywiadu. Zmiana przyczyni się do ograniczenia czynności formalnych oraz usprawnienia procedur związanych z przyznawaniem wsparcia.

Wzór Kwestionariusza został również znacznie uproszczony poprzez usunięcie części wymaganych dotąd informacji, które były zbędne. To zwiększy ich przejrzystość oraz skróci sam proces przeprowadzania wywiadu. Zostały natomiast wprowadzone rubryki dotyczące istotnych informacji na temat bezpieczeństwa pracownika socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu, co pozwoli na lepszą identyfikację zagrożeń i umożliwi sprawne reagowanie na niebezpieczne zdarzenia.

Pracownicy socjalni otrzymają nową legitymację. Znacząco poprawiono estetykę dokumentu, który zyskał twardą oprawę, opatrzoną godłem RP, co korzystnie wpłynie na prestiż zawodu pracownika socjalnego i zapewni trwałość legitymacji.