Katarzyna Kubicka-Żach: Jak samorządy oceniają propozycje ministerstwa dotyczące reformy planowania przestrzennego?

Stanisław Jastrzębski: Mamy zastrzeżenia do wstępnych propozycji Ministerstwa Rozwoju, ale widzimy potrzebę porządkowania przestrzeni publicznej. W projekcie jest wiele nowych elementów, które mają na celu jej porządkowanie. Ministerstwo planuje m.in. wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego, który objąłby teren całej gminy, zamiast sporządzania, jak obecnie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 


Czy zdaniem samorządowców to właściwe rozwiązania?

Trzeba porządkować i starać się promować zabudowę zwartą. Większość terenów, które można by zagospodarować, np. na budownictwo mieszkaniowe, jest obecnie nieużytkowana. A szczególnie na obszarach wiejskich takie tereny dodatkowo blokują inne miejsca, które mogłyby być zabudowane.

Czytaj w LEX: Roszczenia z tytułu wzrostu lub spadku wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – analiza wybranych zagadnień prawnych >

Czy pana zdaniem możliwe jest wypracowanie kompromisu?

Znając ogólne kierunki prac, sądzę, że nowe prawo ma szansę uporządkować przestrzeń, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Mam nadzieję, że uda nam się właściwe rozwiązania wypracować podczas dyskusji.

Czytaj też: Spalarnie odpadów – przeżytek czy jedyne wyjście? Jest luka w prawie>>
 

Co budzi obecnie największe wątpliwości?

Jednym z ważnych argumentów jest dla nas, oprócz spraw merytorycznych, również strona finansowa, bo wiele samorządów, szczególnie tych najbiedniejszych, będzie miało problemy z finansowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Resort chce dokonać zmian we wszystkich planach obowiązujących obecnie, ale szuka sposobu, jak można by rozwiązać kwestie ewentualnych wypłat odszkodowań. Obecnie, zmieniając z urzędu plan, gminy musiałyby płacić bardzo wysokie rekompensaty. Jest to fizycznie niemożliwe, trzeba więc szukać bardzo precyzyjnych rozwiązań, jak do tego nie dopuścić.

Zobacz procedurę w LEX: Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego >

Jak można to rozwiązać?

Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało, że będzie prowadziło rozmowy z resortem finansów, jak podejść do kwestii finansowej. Strona samorządowa ma otrzymać takie propozycje. Na pewno obecnie, w aktualnej sytuacji budżetowej spowodowanej i oświatą, i stratami finansowymi z powodu zmian w podatku PIT oraz podwyżkami, większość gmin nie będzie w stanie finansowo sobie poradzić.

Czytaj w LEX:

Renta planistyczna >

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w planowaniu przestrzennym >

Gospodarka przestrzenna na terenie otuliny parku narodowego oraz innych obszarów chronionych >

Najczęstsze błędy przy uchwalaniu przez gminę planów miejscowych i studiów uwarunkowań skutkujących stwierdzeniem nieważności przez wojewodę >