Jak już wcześniej alarmowali samorządowcy, wstrzymanie procedur planistycznych doprowadzi w konsekwencji do zablokowania inwestycji nie tylko podczas pandemii, ale również po tym czasie. Grozi też zablokowaniem Wydziałów Nadzoru Prawnego w urzędach wojewódzkich, bo w tym samym czasie wpłynie do kontroli ogromna liczba dokumentów planistycznych.

Projekt zmiany specustawy koronawirusowej z 10 kwietnia umożliwia kontynuowanie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowlanych, poprzez cyfryzację procedur planistycznych oraz „odwieszenie” niektórych terminów w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych. Dotyczy to też terminów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie linii kolejowych, dróg publicznych, gospodarki wodnej, budowli przeciwpowodziowych i lotnisk publicznych.

Sprawdź w LEX: Czy stacja bazowa telefonii komórkowej może być przedsięwzięciem w celu przeciwdziałania COVID-19? >

Przeciwko spowolnieniu uchwalania aktów planistycznych

Zaproponowane zmiany mają na celu zapobieżenie spowolnieniu uchwalania aktów planistycznych czy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Znaczącym zagrożeniem dla płynności procesu inwestycyjnego jest zawieszenie lub brak rozpoczęcia się terminów związanych postępowaniem dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko.

Sprawdź w LEX: Czy organ może wydać decyzję o warunkach zabudowy na mapie dostarczonej przez inwestora wygenerowanej przez system automatycznej obsługi zgłoszeń? >

Postępowania związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko są prowadzone równolegle w trakcie prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób uniemożliwione zostanie dalsze prowadzenie prac nad projektami aktów planistycznych i w konsekwencji zahamowanie lub znaczące opóźnienie możliwości prowadzenia inwestycji po zakończeniu zagrożenia.

Dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko, takich jak instalacje do produkcji leków, nawozów czy elektrownie, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest ona dołączana do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Brak tej decyzji uniemożliwi dalsze procedowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. W konsekwencji rozpoczęcie inwestycji po zakończeniu zagrożenia zostanie zahamowane lub znacząco opóźnione.

Czytaj w LEX: Najczęstsze błędy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - konsekwencje >

Uzgodnienia i zgody

Kontynuowanie prac nad przygotowywaniem projektów aktów planistycznych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wymaga uzyskania między innymi uzgodnień i zgód uzyskiwanych w drodze decyzji wydawanych na podstawie Prawa wodnego. Uzgodnienie i zgoda wodnoprawna wydawane są w drodze decyzji. Terminem wydania takich decyzji jest ten wynikający z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W związku ze specustawą termin wydania takiego uzgodnienia w drodze decyzji nie rozpoczyna się lub rozpoczęty ulega zawieszeniu. Spowoduje to znaczące opóźnienia w prowadzeniu prac planistycznych wymagających takich uzgodnień lub zgód.

Czytaj w LEX: Najczęstsze błędy przy uchwalaniu przez gminę planów miejscowych i studiów uwarunkowań skutkujących stwierdzeniem nieważności przez wojewodę >

Proponowane zmiany mają na celu zapobieżenie spowolnieniu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i prowadzeniu konsultacji na podstawie ustawy o rewitalizacji.

Czytaj też: Akty planowania przestrzennego wyłożone na dłużej do wglądu

Częściowa elektronizacja procedury uchwalania aktów planistycznych

Propozycje zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawie o rewitalizacji wprowadzają częściową elektronizację procedury uchwalania aktów planistycznych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy prowadzenia konsultacji na podstawie ustawy o rewitalizacji. Mają na celu umożliwienie dalszej pracy organów przy zachowaniu partycypacji społecznej i zapobiegnięcie zamrożeniu inwestycji.

Czytaj w LEX: Prawidłowa interpretacja wskaźników zagospodarowania przestrzennego >

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w obowiązującym stanie prawnym przepisy bywały wykładane w sposób uniemożliwiający w trakcie trwania epidemii COVID-19 wydanie jakiejkolwiek decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy. Projekt nowelizacji jednoznacznie przesądza, że przepis należy odnieść tylko do procedury milczącego załatwienia sprawy oraz innych podobnych procedur.

Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie sprawnego prowadzenia kluczowych inwestycji z zakresu: linii kolejowych, dróg publicznych, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, budowli przeciwpowodziowych, sieci przesyłowych, w gospodarce wodnej, w sektorze naftowym, a także wydawania ocen oddziaływania na środowisko oraz decyzji lokalizacyjnych.

Normy niejasne i wzajemnie się przenikają

Jak podkreśla dr Martyna Sługocka, ekspert prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, wykładowca Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, interpretacja nowych przepisów dotyczących wstrzymania rozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminów administracyjnych stanowi wyzwanie dla urzędników. Wynika to głównie z faktu, że postanowienia tych norm są niejasne i wzajemnie się przenikają. - Obecnie część organów w ogóle nie podejmuje działań, inne samowolnie wyłączają stosowanie niektórych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. nie udostępniają akt stronom postępowania) a jeszcze inne kontynuują już rozpoczęte postępowania oraz procedury - mówi.

W odpowiedzi na głosy samorządowców ustawodawca zaplanował zmianę przepisów, pierwsza z nich ma się odbyć mocą ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330), której projektem obecnie zajmuje się Senat. Przewidziano tam, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów w czasie epidemii nie dotyczy m.in. terminów opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy czy terminów przy podejmowaniu uchwały ustalającej lokalizację inwestycji mieszkaniowej.

Zmiany jeszcze nie obowiązują, a prawodawca planuje kolejne

Martyna Sługocka zwraca uwagę, że nowo projektowane regulacje odnoszą się do postanowień specustawy koronawirusowej uwzględniającej już zmiany wprowadzone ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia, która jest procedowana w Senacie.
- Przykładowo uchyla się przepis stanowiący, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów w czasie epidemii nie dotyczy wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jednocześnie jednak wprowadza się taki sam zapis kilka ustępów dalej, dodając do katalogu wyłączeń decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - mówi.

W sytuacji paraliżu działalności organów samorządu eksperci oceniają planowane zmiany pozytywnie. Martyna Sługocka uważa, że są konkretne i dotyczą w znaczniej mierze długich procedur, na które wprowadzenie stanu epidemii nie powinno oddziaływać w sposób znaczący. - Nowe przepisy nie uwzględniają także problemów kadrowych z jakimi borykają się obecnie urzędy. Jeżeli terminy biegną dalej to dotyczą one nie tylko stron postępowań, organów uzgadniających czy opiniujących, ale także samych organów jednostek samorządu terytorialnego, w których często za daną dziedzinę odpowiada jedna lub dwie osoby - podkreśla.