W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę na możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 293; zwana dalej: upzp) wskazuje jedynie minimalny okres wyłożenia, czyli 21 dni w kolejno: 
· art. 11 pkt 7 dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
· art. 17 pkt 9 dla projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji,
· art. 37b ust. 2 pkt 8 dla projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Akty planowania przestrzennego zarządzane obecnie przez włodarzy

Wskazanie przez ustawodawcę jedynie dolnego ograniczenia oznacza, że pozostawił on wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta swobodę określenia okresu trwania wyłożenia, o ile nie jest on krótszy niż 21 dni. Dzięki temu czas wyłożenia może być dostosowany do partykularnych okoliczności danej procedury planistycznej. Należy z tego wywieść możliwość przedłużenia przez organ okresu wyłożenia projektu aktu planistycznego.

 


Wydłużenie procedury wyłożenia należy ogłosić w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przed upływem pierwotnie zakreślonego terminu wyłożenia (por. art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1, art. 37b ust. 2 pkt 1 upzp). Powinien być to taki sam sposób, w jaki ogłoszone zostały informacje o wyłożeniu projektu aktu planistycznego do publicznego wglądu. Ogłoszenie to może wskazywać nowy termin dyskusji publicznej, o ile ta się jeszcze nie odbyła. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma swobodę w ustalaniu terminu i formy dyskusji publicznej, przy czym musi zagwarantować możliwość udziału w niej wszystkim zainteresowanym (por. II OSK 277/06).

Akty planowania przestrzennego ponownie wykładane

Czynności wyłożenia projektu aktu do publicznego wglądu nie należy anulować lub wstrzymywać po ogłoszeniu terminu wyłożenia, bez względu na to, czy dzień wyłożenia projektu już minął. Przepisy ustawy nie przewidują takiej możliwości, a organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

MR zwraca też uwagę, że w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna, że dana czynność procedury planistycznej nie została przeprowadzona poprawnie, w szczególności nie zapewniono należytej partycypacji społecznej, to powinien tę czynność ponowić w pełnym zakresie. Niepoprawne przeprowadzenie jednej z czynności procedury planistycznej oznacza istotne naruszenie całego trybu i może skutkować nieważnością uchwały w całości lub części (por. II OSK 925/16).