Rozwiązania są efektem współdziałania związków zawodowych z pracodawcami. Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej na swojej stronie internetowej, procedura została przekazana wszystkim pracodawcom, na terenie których działa Federacja w Warszawie.  

 

Szkolenia i monitorowany pokój

Procedurę bezpieczeństwa opracował federacyjny zespół, zakłada m.in. że pracodawca organizuje pracownikom szkolenia w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i w tematyce zależnej od zgłoszonych potrzeb przynajmniej raz na dwa lata.

Pracodawca wyznacza w Ośrodku przynajmniej jeden pokój do rozmów z klientami, który wyposażony jest w monitoring lub system powiadamiania.

Pracodawca zapewnia pracownikom, zwłaszcza pracownikom socjalnym oraz asystentom rodziny, bezpieczne warunki pracy w kontakcie z klientem chorym zakaźnie lub ze środowisk, w których brak jest odpowiednich warunków higienicznych lub bezpieczeństwa.

W przypadku braku higienicznych oraz bezpiecznych warunków wykonania czynności pracownik ma prawo odmówić wykonania tej czynności, powiadamiając niezwłocznie bezpośredniego przełożonego. Pracownik nie ponosi konsekwencji z tytułu takiej odmowy.

Czytaj też: Pracownicy socjalni chcą być bezpieczni, postulują zmiany w prawie

Zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń

Według wypracowanych reguł pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić każde zdarzenie mające znamiona sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz organom ścigania. Do zachowań takich należy m.in. naruszenie nietykalności cielesnej pracownika, stosowanie wyzwisk, gróźb, podtekstów o podłożu seksualnym mogących nosić znamiona molestowania seksualnego oraz innych zachowań, które stwarzają zagrożenie poczucia bezpieczeństwa pracownika.

Więcej założeń zawartych w procedurze TUTAJ