Senior plus – dla seniorów aktywnych

Do 4 stycznia do godz. 16.00 można składać oferty w otwartym konkursie wieloletniego programu „Senior+”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Na utworzenie dziennego domu "Senior plus" można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Program jest skierowany do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Z placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo, i od poniedziałku do piątku spędzać tam co najmniej 8 godzin dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Będą też miały zapewniony ciepły posiłek.

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym przez rozbudowę sieci domów i klubów. W takich miejscach osoby starsze mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach sportowych, nauczyć się korzystania z komputera i internetu. Uzyskują dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji czy ciepły posiłek.

Dzięki edycji 2018 powstanie 330 nowych placówek dla seniorów, a 231 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają dofinansowanie do funkcjonowania.

 

Opieka 75 plus – dla niesamodzielnych seniorów

O dofinansowanie usług opiekuńczych mogą się ubiegać gminy do 60 tys. mieszkańców. Do 7 stycznia  gminy mogą składać zapotrzebowanie na pieniądze na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób powyżej 75. roku życia. Gminy, które przystąpią do programu, mogą liczyć na finansowe wsparcie – do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

„Opieka 75+” realizowana jest od stycznia 2018 roku. Celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób powyżej 75 lat.

W tym roku program  będzie działał w rozszerzonej formule - będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale też do seniorów, którzy mają rodziny.

Według badań resortu rodziny przeprowadzonych w maju 2018 roku, 376 gmin nie realizuje zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej i nie organizuje, ani nie świadczy usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Ważną grupą beneficjentów takich usług są osoby, które ukończyły 75 lat.

Czytaj też: Gminy mogą wnioskować o pieniądze na usługi opiekuńcze dla seniorów>>

Od zależności ku samodzielności

Do 4 stycznia samorządy i organizacje pozarządowe mogą wnioskować o pieniądze na wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. W tym roku na realizację konkursu minister rodziny przeznaczył kwotę 3 mln zł.

Głównym celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Chodzi o podniesienie poziomu świadomości tych osób o możliwościach oraz przysługujących im prawach. Ma to zdaniem resortu zwiększyć ich pewność siebie oraz umocnić ich pozycję oraz pomóc w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

Projekt będzie dofinansowany przez ministra rodziny w maksymalnej wysokości 100 tys. zł i nie mniejszej niż 30 tys. zł, kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80 proc. całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu. Wnioski należy składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekazują 8 najwyżej ocenionych ofert wraz z pełną dokumentacją oraz z kartami ocen do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 24 stycznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 lutego.

Program „Od zależności ku samodzielności” zastępuje Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Więcej informacji TUTAJ>>

Warto przeczytaćWSA: rada gminy musi wskazać koszt jednostkowy usługi opiekuńczej

Od wykluczenia do aktywizacji

Do 7 stycznia gminy mogą wnioskować o pieniądze na wsparcie finansowe projektów z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zawodowo, uczestniczących w zajęciach klubu integracji społecznej o poszerzonym profilu usług.

Na realizację konkursu „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” w 2019 roku przeznaczono 1,2 mln zł. Celem głównym jest identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie. Stworzone zostaną nowe usługi reintegracyjne, podnoszące umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe. Realizować mają je kluby integracji społecznej.

Osoby uczestniczące w zajęciach klubu integracji społecznej i członkowie ich rodzin mają zostać objęci zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z pakietu usług aktywizujących dla wzmocnienia kompetencji i umiejętności społecznych. Celem jest też umożliwienie osobom i członkom ich rodzin będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr i lokalnych usług społecznych.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację zadania publicznego wynosi maksymalnie 60 tys. zł i  nie może przekroczyć 80 proc. kwoty całkowitych kosztów realizacji projektu. Gmina powinna wnieść wkład własny w wysokości minimum 20 proc. całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Więcej informacji TUTAJ>>

Program pomocy osobom bezdomnym

Do 7 stycznia można składać oferty konkursowe w ramach projektu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Wnioski składać należy do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce realizacji programu. Projekt jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin dotyczących przeciwdziałania bezdomności.

O środki z puli 6 mln zł starać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Zobacz także: Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020