Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o  samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, przedłożony przez pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Szansa na większe zaangażowanie młodzieży

Rząd chce zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki ułatwieniu powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz sejmików, przedstawiciele młodego pokolenia zyskają narzędzie do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież będzie mogła także zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną.

Według rządu obecne przepisy jedynie szczątkowo regulują funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego i całkowicie pomijają możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim. Zaproponowane przepisy rozszerzają zakres zadań oraz kompetencji młodzieżowych rad i sejmików oraz ułatwiają ich powoływanie.

 


Ułatwione  będzie powoływanie młodzieżowych rad i sejmików

Wprowadzona zostanie podstawa prawna pozwalająca na tworzenie młodzieżowych rad i sejmików przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim. Możliwość złożenia wniosku o powołanie rady zyskają m.in. zainteresowane środowiska młodzieżowe, organizacje pozarządowe czy też samorządy uczniowskie i studenckie.

Czytaj też: W pandemii sesje rad zdalnie i stacjonarnie, ale jedne i drugie z wątpliwościami>>

Rozszerzenie kompetencji rad i sejmików

Młodzieżowe rady i sejmiki będą miały prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu. Młodzi ludzie zyskają prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży. Młodzieżowe rady i sejmiki będą mogły uczestniczyć w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży.

Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zapewniać młodzieżowym radom i sejmikom niezbędne wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe.

Projekt ustawy jest pierwszym aktem prawnym tej rangi opracowanym przez powołanego jesienią zeszłego roku Pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej. Zaproponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na apele środowisk młodzieżowych, przedstawiane m.in. przez uczestników kongresów i konferencji organizowanych przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy samorządach, środowisko Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a także Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.