Inicjatywa Miasto z Klimatem zainaugurowana została w roku 2020, w tym roku będzie realizowana w rozszerzonej formule, z uwzględnieniem aktywności proponowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez resort klimatu.

Minister klimatu i środowiska, burmistrz Brwinowa, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska zainaugurowali 19 kwietnia br. kolejną edycję programu Miasto z Klimatem.

Cel i przebieg programu

Celem programu Miasto z Klimatem jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które służą poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu odporności miast na skutki zmian klimatu.

Na podstawie zgłoszenia przekazanego przez miasto do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeprowadzona zostanie analiza działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport, transformacja energetyczna oraz retencja miejska.

Udział w analizie mogą wziąć miasta. Zgłoszenie do udziału w analizie jest dobrowolne.

 


Warunkiem udziału jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • przesłanie formularza do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na adres miasta@klimat.gov.pl
  • w terminie do 11 czerwca 2021 r.

Analiza będzie polegała na zebraniu i porównaniu ogólnodostępnych danych, a także na podstawie danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie. Analiza przeprowadzona zostanie jako klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych, opisanych w formularzu zgłoszeniowym.

Rezultaty analiz

Miasta wyróżnione w ww. analizie otrzymają tytuł Miasta z Klimatem w jednej lub kilku kategoriach. Wyróżnieniem będą mogły się pochwalić dzięki tablicom informacyjnym na budynkach użyteczności publicznej, oraz systemowi identyfikacji wizualnej do wykorzystania w komunikacji (m.in. w internecie, w korespondencji).

Miasta wyróżniające się zostaną także objęte doradztwem strategicznym koordynowanym przez Instytut Ochrony Środowiska i finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Doradztwo strategiczne będzie polegać na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym określenia listy projektów indykatywnych.

Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW. Proces doradztwa strategicznego zostanie podsumowany w formie raportu końcowego indywidualnie dla każdego z miast.

Więcej informacji i formularz dostępne są na stronie ministerstwa klimatu>>