Stanowisko takie zostało przedstawione w opinii do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Czytaj: Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska>>
 

Projekt zakłada powrót do kształtu rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zarządów wojewódzkich funduszy sprzed zmian dokonanych w 2017 roku, czyli ponowne „usamorządowienie” wojewódzkich funduszy.

Możliwa lepsza współpraca z samorządami

- Taki kierunek należy ocenić w pełni pozytywnie. Przyjęcie takiego modelu powinno pomóc w zacieśnieniu współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi funduszami i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej np. przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. - czytamy w opinii.

 


Jednak Związek proponuje zmodyfikowanie projektowanych zmian w art. 400f Prawa ochrony środowiska – i zwiększenie liczby członków rad wojewódzkich funduszy w kierunku określenia, że w skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzi również wyznaczony przedstawiciel samorządów powiatowych z terenu danego województwa. - Taka zmiana powinna pociągnąć doprecyzowanie sposobu zgłaszania tegoż przedstawiciela, np. w ramach projektowanych art. 400f ust. 2a-2e POŚ - stwierdzają autorzy opinii. I dodają, że Związek Powiatów Polskich na poziomie regionalnym powołał 16 Konwentów Powiatów, a więc  istnieją platformy współpracy powiatów na poziomie regionalnym, w ramach których wyłanianie przedstawiciela będącego członkiem rady wojewódzkiego funduszu następowałoby sprawnie. Powiązanie samorządów powiatowych z zadaniami związanymi z ochroną środowiska jest dość oczywiste.

 

 

Powiaty realizują zadania środowiskowe

Autorzy stanowiska przypominają, że szereg kompetencji czy to z Prawa ochrony środowiska, czy ustawy o odpadach, czy ustawy o ochronie przyrody jest przypisany starostom. Równocześnie z owymi kompetencjami powiązane są kosztochłonne zadania, takie jak np. usuwanie odpadów w trybie art. 26a ustawy o odpadach. - Obecność przedstawiciela samorządów powiatowych w radzie wojewódzkiego funduszu pozwoliłaby na bardziej efektywne przedstawianie na poziomie wojewódzkich funduszy problemów, z którymi w obszarze ochrony środowiska mierzą się poszczególne powiaty w danym województwie. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zapewnienia sprawności funkcjonowania rady wojewódzkiego funduszu – stąd też proponujemy dodanie do jej składu tylko jednego przedstawiciela samorządów powiatowych z danego województwa - stwierdza  Związek Powiatów Polskich.