Według KE plany działań są wymagane na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy na danym terenie przekroczone są dopuszczalne wartości hałasu. Komisja poinformowała, że brakuje planów działania dla 20 głównych odcinków kolejowych i 290 głównych odcinków dróg. A termin na przyjęcie planów minął. Kieruje więc sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że podejmie działania w celu pełnej realizacji wymagań KE w zakresie programów ochrony środowiska przed hałasem. I wskazuje, że z 1399 odcinków głównych dróg, programy sporządzono dla 1099 a także dla 85 linii kolejowych ze 110. Działania będą też dotyczyły wymagań Komisji co do następnego cyklu sporządzania strategicznych map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem.

Zarzuty Komisji Europejskiej

Komisja wskazała, że prawo krajowe nie wymaga, aby plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie. Chodzi o zapis konsultacji społecznych, środki dotyczące zachowania obszarów ciszy i długoterminową strategię.

Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Przepisy unijne z niej wynikające określają tzw. wymagania zasadnicze dla przedmiotowych urządzeń. Konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa wyrobów.

W Zielonej Księdze w sprawie przyszłej polityki w zakresie zwalczania hałasu Komisja określiła hałas w środowisku jako jeden z głównych miejscowych problemów ochrony środowiska w Europie i ogłosiła swój zamiar propozycji dyrektywy ramowej dotyczącej ograniczania emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Kkż, PAP