Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali „Mapę kompetencji jednostek samorządu terytorialnego” - narzędzie, za pomocą którego w szybki sposób można sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom JST.

Dane w tabeli pozwolą sprawdzić kompetencje organu

Jak mówi Rafał Rudka, kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów ZPP to narzędzie, które przydatne może być mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządowcom czy pracownikom administracji publicznej oraz młodzieży chcącej poszerzyć wiedzę o samorządzie.  Dane ujęte w tabeli pozwalają w szybki sposób sprawdzić, czym zajmuje się dany organ.

W wyszukiwarce można wybrać kategorie:

  • Organ – Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Starosta, Wójt, Rada Gminy, Kompetencja Ogólna
  • Dział – Administracja Publiczna, Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, Aktywa państwowe, Budżet, Energia, Finanse publiczne, Gospodarka, Gospodarka morska, Żegluga śródlądowa, Gospodarka wodna, Gospodarka złożami kopalin, Instytucje finansowe, Informatyzacja, Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Klimat, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna, Łączność, Obrona narodowa, Oświata i wychowanie, Praca, Rolnictwo, Rozwój wsi, Rozwój regionalny, Rynki rolne, Rybołówstwo, Sprawiedliwość, Szkolnictwo Wyższe i nauka, Transport, Turystyka, Środowisko, Rodzina, Sprawy wewnętrzne, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, Zabezpieczenie społeczne, Sprawy zagraniczne, Zdrowie
  • Zadania – wszystkie, własne, zlecone
  • Jednostka – Powiat, Gmina

 

Mapa dostępna jest tutaj>>