Podwyżka opłaty to konsekwencja znowelizowanego 6 lipca 2022 r. rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Nowela podwyższyła opłatę za kurs do maksymalnej wysokości 500 zł, jaką dopuszcza ustawa o kierujących pojazdami.

Zmiana opłaty – jak wskazano w uzasadnieniu - jest podyktowana wzrastającymi kosztami związanymi z organizacją kursu, wzrostem stawek prowadzących kurs, w tym wzrostem płacy minimalnej, oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia, że kwota uwzględnia wymiar godzinowy szkolenia, jak również pożądane kwalifikacje, jakie są wymagane od prowadzących kurs reedukacyjny. Osoby te są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, legitymującymi się wyższym wykształceniem oraz ukończonymi podyplomowymi studiami specjalistycznymi lub specjalistycznymi szkoleniami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień lub odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami, kurs reedukacyjny jest obowiązany ukończyć kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, zgodnie z informacją przekazaną przez starostę. Kurs organizowany jest przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Prowadzony jest przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników.