Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego został wydany na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustawa powołuje Fundusz Szerokopasmowy jako państwowy fundusz celowy, którego celem jest wspieranie rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Działania finansowane z Funduszu Szerokopasmowego

Rozporządzenie określa warunki, tryb oraz beneficjentów wsparcia na działania polegające na:

 1. budowie lub przebudowie sieci szerokopasmowych,
 2. wykonywaniu przyłączy telekomunikacyjnych,
 3. opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych,
 4. zakupach usług telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych dla najbardziej potrzebujących,
 5. organizacji lub udziale w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe.

Nie wiadomo jeszcze, które działania będą miały pierwszeństwo w finansowaniu z Funduszu.

Proponuje się, aby wsparcie na inwestycje mogło być udzielone wyłącznie na projekty dotyczące użytkowników końcowych, którzy nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu nowej generacji i nie znajdą się w zasięgu takich sieci na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat.

Ma to być weryfikowane na podstawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej oraz w drodze otwartych konsultacji społecznych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli zgłaszać plany inwestycyjne dotyczące budowy sieci szerokopasmowych) oraz na podstawie informacji o inwestycjach szerokopasmowych, realizowanych z udziałem wsparcia ze środków publicznych (zarówno pochodzących z Funduszu, jak i z innych źródeł, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

 

Beneficjenci środków Funduszu Szerokopasmowego

 • - w przypadku projektów budowy lub przebudowy sieci szerokopasmowych będą gminy lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 • - w przypadku tzw. voucherów na wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych będą to gminy lub podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 • - beneficjentami planów rozwoju sieci będą mogły być wyłącznie gminy.

Z oceny skutków regulacji wynika, że będzie to 2477 gmin, 380 powiatów, 16 województw, do ok. 35 tys. placówek ochrony zdrowia, ok. 22 tys. fundacji i inne organizacje pożytku publicznego.

Gminy będą mogły być beneficjentami środków na dalsze wsparcie konsumentów i innych podmiotów w zakresie zakupu usług lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe.

Z uzasadnieniu projektu napisano, że ustalenie „kwalifikowalnych” użytkowników końcowych, ze względu na konieczność uproszczenia zasad aplikowania o środki Funduszu, zostanie dokonane przed ogłoszeniem interwencji i nie będzie wymagane na poziomie beneficjentów – gmin.

W przypadku dofinansowania zakupu usług lub urządzeń, uwzględniając ograniczony budżet Funduszu, proponuje się ograniczenie kwalifikowalności takiego dofinansowania jedynie do konsumentów o najniższych dochodach rozporządzalnych, którzy mogą mieć rzeczywiste problemy z samodzielnym sfinansowaniem tych usług, a dla podmiotów innych niż konsumenci proponuje się jedynie umożliwienie im korzystania ze środków na zakup urządzeń multimedialnych. W tym zakresie rozważa się w szczególności podmioty użyteczności publicznej takie jak biblioteki, gminne ośrodki kultury itp.

Zobacz też: Dostawcy usług internetowych mają lepiej dbać o interesy klientów

Budżet Funduszu Szerokopasmowego

Budżet Funduszu Szerokopasmowego w 2020 roku wyniesie 87 milionów złotych, od 2021 roku jego roczne przychody będą wynosić około 130 milionów złotych.

Wsparcie ze środków Funduszu może osiągnąć poziom 100 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu lub dofinansowywanych kosztów usług, urządzeń, itp. Ma to szczególne znaczenie przy umożliwieniu podłączenia do szybkiego Internetu ze środków Funduszu użytkowników końcowych najbardziej oddalonych od skupisk ludzkich, w przypadku których koszty doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego są najwyższe – ale także umożliwi 100 proc. refundację zakupu usług czy urządzeń dla użytkowników najbardziej potrzebujących.

Formą udzielanego wsparcia będzie bezzwrotne dofinansowanie. Wsparcie nie może zostać udzielone na wydatki w ramach działania, które zostały już pokryte z innych publicznych źródeł pomocy finansowej.

Będzie możliwość podzielenia konkursu na rundy.

Tryby udzielania wsparcia

Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie wniosku:

 1. na projekty budowy lub przebudowy sieci szerokopasmowych – wsparcie będzie udzielane w oparciu o otwarty, przejrzysty, niedyskryminacyjny i konkurencyjny konkurs;
 2. na pozostałe działania – wsparcie będzie udzielane w drodze ciągłego naboru wniosków.

 

Czytaj też: Zmiany w ustawie mają ułatwić budowę szybkiego internetu

Narodowy Plan Szerokopasmowy

10 marca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego („NPS”) – rządowego programu rozwoju określającego cele w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, a także środki dla realizacji tych celów.

Wśród celów programu jest:

 1. zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym do 2025 roku dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w oparciu o sieci, które umożliwią także świadczenie usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s;
 2. zapewnienie do 2025 roku dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (takich jak szkoły, placówki służby zdrowia, miejsca świadczenia usług publicznych, czy węzły transportowe);
 3. zapewnienie łączności w sieciach 5G w co najmniej 1 głównym mieście do roku 2020 oraz w co najmniej wszystkich głównych ośrodkach miejskich i wzdłuż głównych kolejowych i drogowych szlaków komunikacyjnych do roku 2025.

 

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z sierpnia 2019 roku przepisy dotyczące Funduszu Szerokopasmowego miały wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wejście w życie tych przepisów zostało przyspieszone - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Epidemia uwypukliła znaczenie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu dla możliwości funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w warunkach ograniczonej mobilności.