Stowarzyszenie, jako organ prowadzący niepubliczne technikum zawodowe zwróciło się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wyrażenie opinii w sprawie możliwości sfinansowania z otrzymywanej przez szkołę dotacji oświatowej jednorazowego stypendium dla uczniów w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Uzasadniło, że w szkole uczy się duża grupa młodzieży z Ukrainy, którzy zostali całkowicie pozbawieni źródeł finansowania swojego pobytu w Polsce.

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach stwierdziło, że nie ma możliwości, aby niepubliczne technikum sfinansowało z dotacji oświatowej takie jednorazowe stypendium. Wskazało natomiast, że uczniowie technikum pochodzący z Ukrainy mogą uzyskać stypendium socjalne ze środków pochodzących z budżetu miasta Kielce.

Czytaj więcej: Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców - komentarz praktyczny >>>

Czytaj więcej: Pomoc obywatelom Ukrainy ze strony JST na podstawie specustawy >>>

Izba przypomniała, że zgodnie z artykułem 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP którego pobyt jest uznany za legalny mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty zastrzeżeniem ustępu 2-4.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej na podstawie tych przepisów jest zadaniem własnym gminy. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych jak i niepublicznych. A świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalny to m.in. stypendium szkolne.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej nastąpiło zderzenie losowe. Stypendium może być udzielone również uczniom szkół ponadpodstawowych. Przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolny. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium takie może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. Ważne przy tym, że rada gminy musi uchwalić stosowny regulamin udzielania pomocy materialnej, decyzje o przyznaniu stypendium mają charakter decyzji administracyjnej.