Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy autorstwa Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest nową ofertą mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży. Chodzi o zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.

Jak uzasadnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaangażowanie młodzieży w życie publiczne, mimo rozwoju organizacji młodzieżowych i nowych form aktywności, takich jak wolontariat – pozostaje niezmiennie na niższym poziomie, niż ma to miejsce w przypadku „starszych” grup wiekowych.  Ostatnie lata przyniosły zmianę polegającą na zwiększonym udziale ludzi młodych w wyborach parlamentarnych w 2019 r., a następnie wyborach prezydenckich w 2020 r. Jednocześnie wyniki badań wskazują na rosnący potencjał zaangażowania społecznego młodzieży. Do wykorzystania całego potencjału organizacji i inicjatyw młodzieżowych potrzebne jest ich wsparcie instytucjonalne, tak by mogły one efektywnie wypełniać swoją rolę

Przeczytaj także: Przepisy pomogły młodzieżowym radom, ale potrzeba wsparcia merytorycznego>>

 

 

Fundusz Młodzieżowy dofinansuje aktywność  

Tym instytucjonalnym wsparciem ma być Program Fundusz Młodzieżowy, który będzie wspierał działania służące aktywizacji społecznej młodzieży.  Program będzie pomagał w działaniach i rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ciał konsultacyjnych, a także rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich, które nie mają możliwości lub doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne.

Fundusz będzie kolejnym rozszerzeniem oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Formuła programu czerpie z doświadczeń programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 czy Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Funduszem zarządzał będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program będzie działał w latach 2022-2033. Na jego realizację rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu będą organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, których statuty zawierają postanowienia wskazujące, iż prowadzą działania skierowane do młodzieży lub też mogą udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu ofert.

Na zasadzie regrantingu będą mogły być wspierane, za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych, rady młodzieżowe jednostek samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie i studenckie, poradnie uniwersyteckie i parafialne. Podmioty uprawnione do aplikowania nie będą musiały posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Jakie formy wsparcia młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich

Planowane w ramach Programu dotacje nie mogą być udzielane na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Program zwiera kilka priorytetów i ścieżek dedykowanym poszczególnym rodzajom samorządów lub organizacjom młodzieżowym. Np. rady młodzieżowe mogą uzyskać wsparcie na:

 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych, podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników (szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe, wspólne warsztaty dla członków ze starej i nowej kadencji),
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji koordynatorów młodzieżowych rad,
 • współpraca kilku młodzieżowych rad celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
 • organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne,
 • wolontariat,
 • flashmob’y,
 • konkursy,
 • zawody sportowe,
 • wydarzenia kulturalne,
 • plebiscyty,
 • współpraca z samorządami uczniowskimi,
 • organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży,
 • promocja rad w mediach społecznościowych,
 • współpraca międzynarodowa z radami młodzieżowymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń.

Program ma wejść w życie w III kwartale 2022 roku po uchwaleniu go przez parlament.