Obywatel skarżył się do Rzecznika Praw Obywatelskich na odmowę wykreślenia go przez spółkę wodną z listy członków. Nie chciał być jej członkiem, wysłał więc do spółki pismo z prośbą o wykreślenie go z listy członków. Jego wniosek uzyskał negatywną opinię na Walnym Zgromadzeniu.

 


Prawo konstytucyjnej wolności zrzeszania się

Powołując się na konstytucyjną wolność zrzeszania się, wnioskodawca poprosił RPO o interwencję w sprawie przymusowego członkostwa w spółce wodnej. Po kilku pismach Rzecznika do spółki wodnej i po interwencji starosty powiatowego spółka wykreśliła wnioskodawcę z listy członków.

RPO podkreśla, że jest całkowita dobrowolność członkostwa w spółkach wodnych, nawet jeśli nastąpiło ono z mocy prawa. 

Czytaj też: "Iustitia": Obowiązek ujawniania przynależności do stowarzyszeń sprzeczny z prawami człowieka>>
 

Możliwość swobodnego występowania ze zrzeszeń

Art. 58 Konstytucji wyraża pełną swobodę każdego obywatela do zrzeszania się. Wynika z niej nie tylko swoboda przystępowania do różnych gremiów i zrzeszeń, ale również możliwość swobodnego występowania z nich – podkreśla rzecznik.

Przepisy nie dopuszczają jakiegokolwiek przymusowego członkostwa w spółce wodnej. Również z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo wodne wynika, że spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.