Zmiany legislacyjne pożądane

Protestujący domagają się zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, powiązanej z płacą minimalną przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Postulują również, aby dodatek terenowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej zależał od przeciętnego wynagrodzenia.

 


Poważne problemy kadrowe

Jak podkreśla ekspert, Paweł Maczyński, pracownik socjalny w OPS Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, poważne problemy kadrowe dotykają publiczną pomoc społeczną. - Powszechnie obserwowanym zjawiskiem jest: rezygnacja pracowników socjalnych z wykonywania zawodu i zmiana przez nich charakteru świadczonej pracy, starzenie się kadry osób zatrudnionych na tym stanowisku oraz brak chętnych studentów pracy socjalnej do zatrudnienia w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – podkreśla.

Czytaj też: Minister Rafalska: po podwyżki do samorządowców

Sytuacja pracowników socjalnych jest zła

- Sytuacja zawodowa pracowników OPS-ów i w ogóle jednostek pomocy społecznej w kontekście docenienia wymagającej pracy, także pod względem zarobków, jest po prostu zła – podkreśla Michał Bochenek, prawnik i praktyk pomocy społecznej

Jak dodaje, nie jest prawidłowe, aby zarobki pracowników np. socjalnych nie odbiegały bardzo często od płacy minimalnej. Dodatek za pracę w terenie, który wynosi obecnie 250 zł, nie rekompensuje minimalnych wynagrodzeń proponowanych często przez samorządowych pracodawców.

Czytaj też: Widać progres w pomocy społecznej, ale sytuacja zawodowa pracowników jest zła

Protest organizują Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność".

Zobacz też komentarze praktyczne:

Zatrudnienie pracowników socjalnych

Obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych

Jak zdobyć kwalifikacje pracownika socjalnego – przegląd możliwości